Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på webbplatsen. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma

2018 års årsstämma kommer äga rum den 18 december i Stockholm. 

Aktieägare som önskar få ärende behandlat ska skriftligen begära det hos styrelsen senast den 5 november 2018 för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Begäran görs per post till:

Magnus Wiklander
MAG Interactive AB
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm Sweden 

eller per e-post till: ir@maginteractive.com.

Ladda ner Personuppgiftsbehandling

Valberedning 

Aktieägare som har förslag på styrelseledamöter har rätt att framföra detta till valberedningen. Förslag ska skickas till adressen:

Magnus Wiklander
MAG Interactive AB
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm Sweden