Logotype

Policy för hantering av personuppgifter

MAG Interactive AB

Följande är personuppgiftspolicyn för MAG Interactive AB (ett bolag registrerat enligt gällande lag i Sverige med företagsnummer 556804-3524) med säte på Drottninggatan 95A, 113 60, Stockholm, Sverige (hädanefter "MAG", "vi" eller "oss"). Policyn beskriver hur vi samlar in och använder information, inklusive personuppgifter, om dig (hädanefter "användaren" eller "du") på våra webbplatser, såsom maginteractive.com, eller när du spelar något av MAG:s spel, såsom Ruzzle, WordBrain, Ruzzle Adventure, Quiz Duel – eller andra framtida spel (hädanefter ”spel" i enskilt omnämnande och "spelen" i gruppvis omnämnande) oavsett de nyttjas via webbläsare, sociala nätverk (exempelvis Facebook) eller i appform via plattformar (exempelvis Apples App Store, Google Play, Windows Phone, Blackberry World eller Amazon AppStore för Android).

Om du har några frågor kring denna policy, vänligen kontakta MAG på privacy@maginteractive .com

Sammanfattning

När du spelar våra spel kommer vi att få tillgång till och lagra vissa av dina personuppgifter som vi kommer att använda för olika ändamål vilka redogörs för i denna policy. De flesta av dessa uppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna erbjuda spel till dig och för att du ska kunna spela våra spel. I vissa fall kan vi dock be om andra personuppgifter eller använda personuppgifter för ändamål som inte är nödvändiga för att spela våra spel. I dessa fall kan du välja att inte lämna personuppgifter till oss eller neka sådan användning (i händelse samma personuppgifter även används för andra ändamål). Ett exempel på detta är att vi kan fråga dig om din e-postadress för att återställa lösenord. Eftersom din e-postadress inte krävs för att kunna spela våra spel behöver du inte lämna ut den om du inte vill. Vi kommer inte heller att använda e-postadressen för några andra ändamål utan att uttryckligen informera dig i förväg och ger dig möjligheten att avstå eller kräva ditt samtycke. Vissa av våra spel kommer också att visa annonser, och på många enheter anpassas de annonser du ser med hjälp av en annonsidentifierare på din enhet. Det är möjligt att välja bort personlig annonsering för alla dina appar, genom att stänga av annonseringsidentifieraren på din enhet. Du kommer fortfarande att få annonser, men de kommer inte att anpassas. Du kan läsa mer om annonser och annonsidentifierare i avsnitt 6 och 7. Du har rätt att invända mot hur vi använder dina personuppgifter och du har även rätt att få vetskap om och påverka hur vi använder dina personuppgifter. Dessa rättigheter innefattar: - Du kan be om de personuppgifter vi har om dig 
- Du kan be att vi korrigerar eventuella felaktiga uppgifter vi har om dig. 
- Du kan be oss att radera personuppgifter vi har om dig 
- Om du har några invändningar mot hur vi hanterar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål hos vederbörlig tillsynsmyndighet. 
Dina rättigheter och hur du åberopar dem beskrivs vidare i avsnitt 4. 
Vänligen observera att MAG inte har någon möjlighet att veta om du tar bort ett spel från din enhet. Dina personuppgifter sparas därför av oss även om du tar bort ett spel. Om du vill begära ut de uppgifter vi har om dig eller vill att vi ska radera personuppgifter som vi har om dig, följ instruktionerna i avsnitt 5.

Följande är exempel på personuppgifter som MAG samlar in när du använder spelen:

1. Data kopplande till din enhet (exempelvis IP-adress, enhetsidentifierare och annonserings-ID). Vi använder den här informationen för att kunna erbjuda spelen till dig. I spel som innehåller annonser kan vi även använda den för att visa mer relevanta annonser (om du inte har valt bort personliga annonser via enhetens inställningar).

2. Kontakt- och inloggningsinformation (exempelvis användarnamn, lösenord och e-post). I några av våra spel kan du ange ett användarnamn och lösenord, och om du spelar ett av dessa spel lagrar vi den informationen. Syftet är att göra det möjligt att logga in på ditt konto på flera enheter och återställa ditt lösenord om du glömmer det.

3. Information om dina köp i spelen. När du genomför ett köp i våra spel lagras information om köpet. Syftet med detta är att uppfylla de regelverksmässiga krav som föreligger samt att underlätta kundsupport om det skulle uppstå problem i anslutning till ett genomfört köp.


4. Spelhistorik. När du spelar ett av våra spel lagrar vi information om vilka spel du har spelat, om allmänna aktiviteter i spelet och hur länge du har spelat spelet. Denna information används för analys av hur spelet fungerar och för att vi ska kunna förbättra spelet.


5. Profilbild. I vissa av spelen har du möjlighet att personifiera din avatar med en egen profilbild. Detta innebär att vi i vissa fall lagrar profilbilden på våra servrar. Se våra regler och villkor för mer information.

6. Sociala nätverksuppgifter. Om du loggar in på ett av spelen via ett socialt nätverk och dina personliga inställningar på det sociala nätverket så tillåter, kan MAG få tillgång till viss information om dig via det sociala nätverket. Om du inte vill att vi ska samla in denna information, logga inte in på något spel via ditt sociala nätverk.


7. Övrig information till kundservice. Information du väljer att tillhandahålla när du kontaktar oss för teknisk eller annan support.


8. Geografisk plats. Utifrån IP-adressen bestämmer vi din geografiska position på lands- och ortsnivå. Detta används i spelen för att kunna erbjuda lokala spelupplevelser.

9. Information som ges i en chattsituation. I vissa spel tillhandahåller vi en chattfunktion. Vi behandlar och lagrar alla de personuppgifter som du väljer att tillhandahålla i chatten. Om du inte vill att vi ska samla in denna information, använd inte chattfunktionen i dessa spel. Observera att du aldrig ska tillhandahålla personuppgifter som tillhör någon annan i en sådan chatt och bör vara särskilt uppmärksam på att inte lämna ut information kopplad till hälsa, sexuell läggning, ras eller etnicitet, politisk eller religiös övertygelse eller fackligt engagemang.

Om du skulle stöta på chattmeddelanden i strid med denna regel ber vi dig att omedelbart anmäla dem. Vi avlägsnar alla chattar som vi anser bryta mot denna regel; som kan vara ärekränkande eller på andra sätt olagliga eller olämpliga, helt efter vår bedömning.

Dina personuppgifter kommer att överföras till företag utanför EU som vi har anlitat för att tillhandahålla oss tjänster. Vi kan inte garantera att de berörda ländernas lagstiftning ger samma skyddsnivå för hantering av personuppgifter som lagstiftningen i landet där du bor. Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av hur vi använder personuppgifter.

1. Vem omfattas av denna policy?

Denna policy omfattar alla som använder spelen eller som på annat sätt kommer i kontakt med oss, exempelvis via e-post, telefon eller våra webbplatser, såsom maginteractive.se.

2. När gäller denna policy?

Denna policy rör MAG:s hantering av personuppgifter. Termen "personuppgifter" omfattar vilken information som helst som, antingen i sig eller tillsammans med andra uppgifter, kan användas för att identifiera en levande individ, och alla andra uppgifter som är att betrakta som personuppgifter i enlighet med för MAG g��llande lagstiftning, inklusive dataskyddsförordningen ("GDPR").

3. Vilka rättsliga grunder stödjer vi oss på när vi hanterar dina personuppgifter?

MAG kan endast använda personuppgifter när det föreligger en laglig grund som för användandet. MAG stödjer sig på följande juridiska grunder:

• Genomförandet av ett avtal: Vi stödjer oss på denna rättsliga grund när användandet av personuppgifter är nödvändigt för att MAG ska kunna tillhandahålla ett spel eller en annan produkt eller tjänst som en användare har begärt, för att göra det möjligt för användaren att logga in på sitt konto, spela spelen, för att förbättra spelupplevelsen, justera svårigheten på ett spel utifrån användarens framsteg, för att göra det möjligt för användaren att spela mot andra användare eller som del av ett team, för att slutföra användarens transaktioner avseende köp i spelen och för göra det möjligt för användaren att få hjälp av MAG:s kundtjänst.

• Berättigat intresse: Användandet av personuppgifter baseras i vissa fall på vad MAG anser utgöra ett berättigat intresse. Vi stödjer oss på här rättsliga grunden för att till exempel förbättra våra spel, visa personligt anpassade annonser och förhindra bedrägerier och andra olagliga aktiviteter. En förutsättning för åberopandet av denna rättsliga grund är att ett sådant berättigat intresse inte åsidosätter användarens intressen, grundläggande rättigheter och friheter och att användaren har rätt att invända mot nyttjandet. Du kan när som helst kontakta oss för att begära mer information om hur vi har kommit till slutsatsen att vår användning av personuppgifter som baseras på ett berättigat intresse inte åsidosätter dina rättigheter.

• Juridisk skyldighet: Vi utgår från denna grund när vi måste hantera personuppgifter för att agera i enlighet med en för MAG lagstadgad skyldighet, exempelvis avseende ekonomisk information som behöver lagras för bokföring och finansiell rapportering.

• Samtycke: När vi har begärt och fått ditt samtycke till vissa typer av hantering använder vi dina personuppgifter i det avseende som du har samtyckt till, exempelvis vid användandet av din e-post för ett syfte som kräver samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke varvid vi upphör med all framtida användning av dina personuppgifter som är baserad på sådant samtycke.

4. Vilka är dina rättigheter?

Rätt till invändningar

Du har rätt att invända mot användandet av personuppgifter som grundas på ett berättigat intresse av skäl som hänför sig till din specifika situation. Om du lämnar in en invändning och användandet grundas på ett berättigat intresse kommer vi inte längre att använda dina personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande, berättigade skäl för sådant användande som väger tyngre än ditt integritetsintresse. Du kan också invända mot att vi skickar direkt marknadsföring eller att vi använder personuppgifter för profilering avseende direkt marknadsföring. Vi kommer då att upphöra med sådan användning. Du kan välja bort personliga annonser baserade på din profil. Läs mer om detta i avsnitt 6 och 7. Observera att även om du gör invändningar mot viss hantering kan MAG fortsätta använda personuppgifterna om användandet grundas på annan rättslig grund, exempelvis tillhandhållandet av spelen till dig (om du fortfarande vill använda dem) eller för att uppfylla lagliga skyldigheter. 

Rätt till begränsning

Du kan kräva att vår användning av vissa personuppgifter begränsas, exempelvis om personuppgifterna inte är korrekta, om du tror att MAG inte längre behöver personuppgifterna för de ändamål som anges i denna policy eller om du har haft invändningar mot det användande av personuppgifter som grundas på ett berättigat intresse. 

Rätt till tillgång och rättelse

På din begäran informerar vi dig mer om hur vi använder dina personuppgifter. Informationen som du har rätt till inkluderar vilka personuppgifter MAG hanterar avseende dig, varifrån vi har tagit uppgifterna, för vilket syfte uppgifterna har använts och identiteten på de parter som uppgifterna har lämnats till. MAG har rätt att ta ut en rimlig administrativ avgift för upprepade förfrågningar. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, särskilt på grund av upprepade förfrågningar, kan MAG vägra att hörsamma den. Vi kan också be dig ange vilken information du vill ha åtkomst till. Du har även rätt att när som helst begära en korrigering av eventuellt felaktiga eller ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering (‘rätten att bli bortglömd')

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter, om du exempelvis har avslutat ett konto hos oss och personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in, om du har återkallat ditt samtycke och det saknas annan rättslig grund för hantering eller du motsätter dig användandet av dina uppgifter som grundas på ett berättigat intresse. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade under andra omständigheter. Vänligen kontakta MAG för ytterligare information om radering av personuppgifter. 

Rätt till återkallande av samtycke 

Om du har givit MAG samtycke att hantera dina personuppgifter, kan du alltid dra tillbaka samtycket för eventuell framtida behandling som grundar sig på sådant samtycke. 

Rätt till dataportabilitet 

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit, som vi använder grundat på ditt samtycke eller för att upprätta ett avtal med, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att detta är tekniskt möjligt. 

Tillgång till dina uppgifter eller begäran att bli bortglömd 

Om du vill få tillgång till eller vill begära att vi ska radera de uppgifter vi har om dig kan du göra det under sekretessfliken i spelets inställningsmeny. Observera att inte alla spel har den här funktionen. Om ett visst spel saknar denna sekretessflik kan du ladda ner en av de spel som har denna funktion, exempelvis WordBrain, för att få tillgång till denna funktion. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta kundsupporten. När du begär ut dina personuppgifter får du den information vi har om dig avseende alla våra spel. När du begär att bli bortglömd raderar vi alla personuppgifter om dig i alla våra spel. Det innebär att du förlorar samtliga framsteg och inköp i alla våra spel och att vi inte kan återställa detta. För ytterligare frågor vänligen kontakta kundsupporten.

5. Reklam

Några av våra spel visar annonser. Det kan röra sig om banderoller, helskärmsannonser eller korta videoklipp. I de flesta av spelen kan du betala för att avlägsna alla annonser. Utöver det kommer du ibland att ges möjlighet få något, exempelvis ett extra liv, genom att titta på en kort reklamfilm. De annonser du ser tillhandahålls av tredje part. En fullständig lista över våra annonspartners kan ses här: MAG annonspartners

6. Reklamidentifierare

Reklamidentifierare är identifierare som enheter, exempelvis mobiltelefoner, tillhandahåller annonspartners för att identifiera enheten. Dessa identifierare används av annonsörer för att erbjuda mer relevanta annonser i appar och spel. Du kan välja bort personliga annonser på din telefon genom att stänga av reklamidentifieraren på din enhet. Exakt tillvägagångssätt varierar från enhet till enhet, men vanligtvis kan du ändra det i sekretessfliken under enhetens inställningar. Observera att du fortfarande får annonser om du stänger av reklamidentifieraren, men de kommer inte längre att vara baserade på din profil och kan därför vara mindre relevanta för dig.

7. Hur länge sparas personuppgifter?

MAG lagrar och använder dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss och så länge vi anser att så krävs för de syften som här anges. Det innebär att vi använder olika sorters data under olika perioder. Vi använder till exempel kontakt- och inloggningsuppgifter, spelhistorik och information kopplad till din enhet så länge du spelar våra spel och så länge vi behöver tillhandahålla ditt konto för framtida spel. Vi använder också betalningsuppgifter under en längre period för att uppfylla lagstadgade skyldigheter kring bokföring och finansiell rapportering. Du kan när som helst kontakta oss för att få mer information om hur länge vi lagrar olika former av personuppgifter.

8. Vilka ges tillgång till personuppgifterna?

Företag inom MAG-gruppen Dina personuppgifter kan komma att lämnas till andra företag inom MAG-gruppen i syfte att tillhandahålla spel till dig samt för interna administrativa ändamål. Företag anlitade av MAG Dina personuppgifter kan komma att överföras till och hanteras av tredjeparts- och andra leverantörer som utför tjänster åt MAG (dataprocessorer). Sådana företag kommer att vara lokaliserade både inom och utanför EU. Alla tredjeparts- och andra leverantörer måste följa MAG:s instruktioner och tillämpliga skriftliga datahanteringsavtal och andra avtal som upprättats mellan MAG och dess externa leverantörer samt vidta tillrådliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna. Tredjepartsleverantörerna kan grupperas enligt följande: 

Datainfrastruktur

Vår serverinfrastruktur använder Google Cloud Services och i vissa fall Amazon AWS. Dina personuppgifter lagras hos dessa parter, antingen inom EU eller i USA. 

Kundsupport

Vi använder Global Step, Alchemic Dream och SupportYourApp för kundsupportärenden. Om du kontaktar vår kundsupport kommer personal från något av dessa företag att hantera ditt ärende. 

Marknadsföring

Vi använder andra företag för vår egen marknadsföring. Om du ser en annons för ett av våra spel kommer viss information, såsom din IP-adress eller reklamidentifierare, att ses av våra marknadsföringspartners. En fullständig lista över våra marknadsföringspartners och deras riktlinjer för personuppgiftshantering kan ses här: MAG marknadsföringspartners.

Annonser

I vissa spel visar vi annonser. Dessa annonser tillhandahålls av våra annonspartners. När du ser eller interagerar med en annons kommer vissa uppgifter, såsom IP-adress eller annonsidentifierare, att ses av dem. En fullständig lista över våra annonspartners och deras riktlinjer för personuppgiftshantering kan ses här: MAG annonspartners

Myndigheter

MAG kan behöva lämna ut personuppgifter till vederbörliga myndigheter (exempelvis skattemyndigheter eller polis) i enlighet med gällande lag samt för att uppfylla lagstadgade förpliktelser i de jurisdiktioner där MAG är verksamt i den utsträckning tillämplig dataskyddslagstiftning tillåter det. I händelse av dataintrång kan vissa personuppgifter behöva lämnas ut till relevanta dataskyddsmyndigheter.

9. Länkar till tredje parts webbplatser och annonser från tredje part

Annonserna som visas i spelen marknadsför inte bara MAG:s utan även tredje parts produkter och tjänster. MAG ansvarar inte för andra leverantörers riktlinjer och praxis kring personuppgiftshantering, även om du får tillgång till deras produkter via länkar från spel, annonser i spelen eller från annonser på en webbsida när du spelar spelen. MAG rekommenderar att du kontrollerar policyn för varje webbplats du besöker och kontaktar dess ägare eller operatör om du har några frågor. Därtill, om du når våra spel via en tredje parts webbplats eller ett socialt nätverk (exempelvis Twitter eller Facebook) är MAG inte ansvarigt för de riktlinjer och den praxis kring personuppgiftshantering som gäller för den tredje partens webbplats och rekommenderar att du kontrollerar policyn för vederbörlig webbplats och kontaktar dess ägare eller operatör om du har några frågor.

10. Till vilka länder kommer personuppgifter att överföras?

Dina personuppgifter kommer att överföras till de företag i andra länder, både inom och utanför EU, som vi har anlitat för att, exempelvis, kunna tillhandahålla och låta dig spela våra spel. Berörda länder utanför EU kan möjligen inte garantera samma skyddsnivå för personuppgifter som ditt land. I dessa fall kommer MAG att tillse att personuppgifterna skyddas av den mottagande parten i berört land. Tillfredsställande skydd kan innebära att ålägga den mottagande parten avtalsförpliktelser i enlighet med modellklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen, vilka säkerställer att parten upprätthåller samma höga nivå av integritet och datasäkerhet som MAG tillämpar. Du hittar mer information här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third- countries_en

11. Säkerhet

MAG har implementerat teknik och riktlinjer kring hanterande för att skydda din integritet och dina personuppgifter från obehörig åtkomst och felaktig användning. Vi har inte för avsikt att samla in information om dig som gör det möjligt för oss att identifiera dig direkt, med namn eller adress, men vi kommer att samla in information som indirekt kan användas för att identifiera dig, såsom som enhets-ID, och vi lagrar och delar ditt Facebook-ID i enlighet med Facebooks policy såsom beskrivits ovan. Ibland kan du även ges möjligheten att tillhandahålla din e-post, men att göra så är frivilligt.

12. Barn

Du behöver vara över en viss ålder för att spela våra spel och använda våra tjänster. Minimiåldern varierar beroende på ursprungsland. För information om minimiåldern i ditt land, se tabellen nedan. Vi samlar såvitt vi vet inte in personlig information från eller riktar personligt anpassade annonser mot någon person som inte uppfyller ålderskraven nedan. Om du tror att vi kan ha information om en användare som är minderårig, vänligen kontakta oss.

Minimiålder:

16 år: Frankrike, Tyskland, Ungern, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Slovakien 15 år: Finland 14 år: Österrike 13 år: Alla andra länder

13. Vad ska du göra om du har invändningar?

Om du har invändningar mot hur vi använder dina personuppgifter eller vill ha mer information ber vi dig först och främst att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller via kontaktfunktionen i våra spel. Du kan även lämna in klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter till vederbörlig tillsynsmyndighet, och då främst den myndighet där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen i sak har inträffat. Använd följande länk för att lokalisera den relevanta myndigheten i Europa: http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Förutom att lämna in klagomål kan du även väcka talan vid behöriga domstolar, inklusive domstolarna i EU-medlemsstaten där du bor.

14. Kontaktuppgifter

Om du vid något tillfälle önskar kontakta MAG avseende dina synpunkter på denna policy, med förfrågningar om din personliga information eller annat som avses i denna policy kan du göra det genom att skicka e-post till oss på privacy@maginteractive.com eller genom att skriva till oss på MAG Interactive AB, Drottninggatan 95A, 113 60, Stockholm, Sweden.

15. Uppdateringar

Denna policy för hantering av personuppgifter kan när som helst ändras av MAG. Om MAG önskar använda andra personuppgifter än vad som föreskrivs i den policy som gäller vid tidpunkten för datainsamlingen kommer ett meddelande om ändringen att tillhandahållas de berörda på ett synligt sätt (exempelvis genom ett meddelande på MAG:s webbplats eller en popup i våra spel).