Logotype

Användarvillkor

MAG Interactive AB

Följande är användarvillkoren för MAG Interactive AB (ett bolag registrerat enligt gällande lag i Sverige med företagsnummer 556804-3524) med säte på Drottninggatan 95A, 11360, Stockholm, (telefonnummer +46 (0) 8 644 35 40, e-postadress: privacy@maginteractive.com) (hädanefter "MAG", "oss" eller "vi"). Dessa villkor reglerar det rättsliga förhållandet mellan MAG och dig (hädanefter "användaren" eller "du") när du använder något av MAG:s spel, såsom Ruzzle, WordBrain, Ruzzle Adventure, Quiz Duel – eller andra framtida spel (hädanefter ”spel" i enskilt omnämnande och "spelen" i gruppvis omnämnande), oavsett de nyttjas via webbläsare, sociala nätverk (exempelvis Facebook) eller i appform via plattformar (exempelvis Apples App Store, Google Play, Windows Phone, Blackberry World eller Amazon AppStore för Android) (hädanefter "plattform" i enskilt omnämnande och "plattformar" i gruppvis omnämnande).

Upphovsrätt

Upphovsrätten för alla våra spel skyddas av internationell upphovsrättslagstiftning. © 2019 MAG Interactive.

Din användning av spelen

1. När kan du använda våra spel?

För rätten att spela våra spel och köpa virtuella varor (hädanefter "virtuella varor") intygar du att:

1. du äger enheten du använder för att komma åt och spela varje spel och, om du väljer att köpa virtuella varor, att du lagligen har rätt att göra sådana inköp med hjälp av betalningsfunktionen som tillhandahålls i spelet; 2. du inte befinner dig i ett land som är: (i) underkastat den amerikanska regeringens embargo eller av den amerikanska regeringen har klassats som ett land som sponsrar terrorism; och (ii) du är inte listad på någon den amerikanska regeringens listor över förbjudna eller begränsade parter; 3. den information du lämnar till oss är sanningsenlig och korrekt och du kommer att uppdatera informationen när så behövs; 4. du har inte tidigare har förbjudits att använda något spel eller någon plattform; 5. om du laddar ner något spel från en plattform har du ett giltigt konto med plattformen ("plattformkontot"); samt 6. du inte kommer att:

1. kopiera, hyra ut, licensiera, låna ut, sälja, bedriva byteshandel med eller på annat sätt köpslå med eller exploatera spelen eller de virtuella varorna; 2. använda spelen eller virtuella varor i illegalt syfte; 3. använda spelen eller virtuella varor för att sprida material eller innehåll som kan uppfattas som obscent, våldsamt, hotfullt, kränkande, diskriminerande eller på annat sätt, enligt MAG, anstötande; 4. använda spelen eller virtuella varor för att sprida material eller innehåll som inkräktar, eller riskerar inkräkta, på någon annans immateriella rättigheter eller äganderätt, inklusive MAG:s.

Du måste vara över en viss ålder för att spela våra spel eller använda våra tjänster. Lägsta ålder varierar beroende på ursprungsland. För information om åldersgränsen i ditt land, se nedan. Åldersgränser: 16 år: Frankrike, Tyskland, Ungern, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Slovakien 15 år: Finland

14 år: Österrike 13 år: Alla andra länder

2. Godkännande av dessa villkor

Om du har ett plattformkonto och laddar ner ett spel från en plattform, eller om du deltar i ett spel via webbläsare, webbplats eller någon annan plattform, anses du acceptera och godkänna dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor, ladda inte ner och spela och/eller på annat sätt delta inte i ett spel, eftersom det är förbjudet utan att först acceptera villkoren. Du godkänner att dessa villkor: (a) gäller från det datum då du först laddar ner ett av våra spel; (b) avser din användning av våra spel och alla virtuella varor; och (c) upprättar ett juridiskt bindande avtal mellan dig och MAG, inte plattformleverantören. MAG, inte plattformleverantören, är inför dig ensamt ansvarigt för spelen och deras innehåll. MAG kan när som helst ändra dessa villkor utan förvarning. Om du inte godkänner ändringarna i villkoren måste du sluta använda spelen. Din fortsatta användning av spelen anses vara en indikation på att du accepterar sådana ändringar i villkoren.

3. Policy för hantering av personuppgifter ("PP")

Den information, inklusive personuppgifter, som vi samlar in om dig och hur vi använder den, omfattas av vår PP som finns tillgänglig på våra webbplatser, exempelvis www.maginteractive.com, och överallt där du kan ladda ner våra spel.

4. Särskilda villkor

Plattformleverantörens villkor omfattar även din användning av spelen och ditt köp av virtuella varor ("plattformsvillkoren"). Om det råder en konflikt mellan föreliggande villkor och plattformsvillkoren ska plattformsvillkoren gälla i den utsträckning konflikten avser användningen av plattformen. Utöver plattformsvillkoren kan ytterligare särskilda villkor gälla avseende din användning av våra spel beroende på hur du får tillgång till dem. Om du till exempel får tillgång till spel via Facebook med hjälp av funktionen "Facebook Connect" kan Facebooks användarvillkor gälla. Dessutom kan vi, eller någon av våra affärspartners eller annan tredje part, driva en tävling eller en kampanj som blir föremål för ytterligare villkor. De är i samtliga fall att betrakta som "särskilda villkor". Skulle några konflikter uppstå mellan dessa villkor och de särskilda villkoren, gäller de särskilda villkoren.

5. Beviljande av en licens

I samband med att du godkänner och förbinder dig att följa dessa villkor, beviljar vi dig en icke exklusiv, icke överlåtbar, icke underlicensierbar, återkallelig licens som tillåter dig att använda våra spel för personligt, icke-kommersiellt underhållningssyfte. Du får inte försöka hacka eller på annat sätt försöka få obehörig åtkomst till något spel eller programvara. MAG äger (eller har licensen att använda) alla rättigheter, titlar och intressen, (inklusive alla immateriella rättigheter utan begränsning) i och för spelen (inklusive all upphovsrätt för underliggande programkod, grafisk formgivning och framställning, musikalisk komposition, audiovisuella effekter samt alla varumärkesrättigheter avseende spelens titlar, men med undantag för användarinnehåll). Genom att använda våra spel under licens beviljas du inte några immateriella rättigheter avseende våra spel.

6. Användarinnehåll

Användaren är ensam ansvarig för alla uppgifter, fotografier, all text, grafik och annat material ("användarinnehåll") som laddas upp eller på annat sätt görs tillgängligt i spelen. MAG garanterar inte att användarinnehåll som laddas upp via spelen är sanningsenligt, kvalitativt eller på något sätt fullständigt. Du godkänner att MAG inte är ansvarigt för något användarinnehåll, inklusive, men inte begränsat till, fel i användarinnehåll eller förlust eller skador som uppstått till följd av användning av användarinnehållet. Du intygar att användarinnehållet du gör tillgängligt är originalinnehåll och att du själv äger alla rättigheter, titlar och intressen, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter, till föreliggande innehåll, därtill även rätten att tillmötesgå alla rättigheter och licenser i dessa villkor utan att MAG ådras tredje parts skyldigheter eller ansvar som uppstår genom utövandet av sådana rättigheter och licenser. Du beviljar härmed MAG en världsomspännande, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överlåtbar, fullt utbetald och royaltyfri licens (med rätt till underlicens) att använda, kopiera, anpassa, ändra, distribuera, licensera, sälja, överlåta, publicera, strömma, sända och på annat sätt använda användarinnehållet du gör tillgängligt eller laddar upp samt allt härlett innehåll. I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag avstår du härmed från eventuella moraliska rättigheter till användarinnehållet. Användarinnehållet är inte konfidentiellt och kommer inte att returneras till användaren. Oaktat ovanstående licens, och endast avseende profilbilder, ger du istället MAG Interactive en icke- exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, global licens att använda din profilbild i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd, såsom vidare beskrivs i vår policy för hantering av personuppgifter, om profilbilden föreställer en person. Licensen upphör om du tar bort profilbilden. MAG Interactive kommer inte använda din profilbild för marknadsföring om bilden föreställer en person, såvida inte förhandsgodkännande från personen på bilden har erhållits. MAG förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort och/eller permanent radera användarinnehåll från spelen.

VIRTUELLA VAROR

7. Virtuella varor

Virtuella varor kan "köpas" eller "intjänas" i våra spel. Det finns två typer av virtuella varor:

7. "virtuell valuta" avser valuta som du inte fysiskt kan vidröra, såsom virtuella tokens, mynt, pengar, poäng, bonusar eller annan form av virtuell valuta, och som kan användas inom spelen för att köpa "virtuella varor"; och 8. "virtuella föremål" avser någonting virtuellt som kan användas i ett spel för att förbättra spelupplevelsen. Det kan inkludera åtkomst till särskilda funktioner, genvägar, användning av ett specifikt verktyg eller utrustning med speciella krafter, förbättring av din spelstatus eller förmågan att avancera en nivå eller att slutföra ett spel snabbare.

8. Köp eller intjänande av virtuella varor

MAG ger dig möjlighet att antingen:

9. köpa virtuella varor i spelet för ”riktiga” pengar; 10. tjäna in virtuella varor som del av MAG:s eller tredje parts kampanjer, tävlingar eller

åtgärder; eller

11. tjäna in virtuella varor genom att spela spelet.

9. Licensiering av virtuella varor

Ditt användande av virtuella varor omfattas av följande licens:

12. virtuella varor kan inte lösas in eller återbetalas. Vid köp av en virtuell vara får du inte tillbaka de "riktiga" pengarna du betalat, eftersom virtuella varor saknar penningvärde. Ett eventuellt virtuellt saldo som visas på ditt plattformkonto varken utgör en balans i verkliga livet eller återspeglar ett lagrat värde, utan visar omfattningen av din begränsade licens att använda virtuella varor i spelen; 13. virtuella varor är personliga och därmed inte överförbara. Det innebär att bara du kan använda dina virtuella varor. Du kan inte låta någon annan använda dem, varken via ditt plattformkonto eller på annat vis. Du kan inte på något sätt köpslå med dina virtuella varor, vare sig genom att sälja dem för riktiga pengar till andra spelare, byta dem mot andra varor eller genom att avyttra dem på något annat sätt (med undantag för de eventuella auktioner av virtuella varor som MAG kan välja att erbjuda i spelet); 14. din rätt att använda virtuella varor upphör om plattformsleverantören utifrån dessa villkor ser sig tvungen att eliminera eller stänga ditt plattformskonto, samt; 15. din rätt att använda virtuella varor upphör 5 år efter inköpsdatum, såvida MAG inte, efter eget gottfinnande, väljer att erbjuda återbetalning eller om tillämplig lagstiftning ger rätt till återbetalning för den virtuella valuta som inte använts.

10. Pris

Det pris som betalas av dig för virtuella varor ("priset") anges i det föreliggande spelet när du gör ditt köp. Om du är bosatt inom Europeiska unionen inkluderar priset eventuellt moms eller liknande tillämpad mervärdesskatt. MAG förbehåller sig rätten att när som helst ändra pris och specifikationer avseende virtuella varor.

11. Fel

MAG gör varje rimlig ansträngning för att säkerställa att fel och misstag inte uppstår i spelen i förhållande till prissättning och inköp samt i användandet av spelen och/eller virtuella varor. Med följande förbehåll:

16. MAG förbehåller sig rätten att ogiltigförklara uppenbara fel eller misstag hur de än må uppstå, däribland, exempelvis, fel eller misstag som beror på mänskliga faktorn eller tekniska fel som exempelvis resulterar i att en virtuell valuta är felaktigt prissatt, vilket ger dig möjlighet att dra fördel av den felaktiga prissättningen. Du förlorar samtliga virtuella varor som du införskaffar till följd av dylika misstag; samt 17. om priset eller specifikationen är väsentligt felaktig när du köper en virtuell vara, och du delger MAG denna felaktiga information, kommer vi: (i) att ge dig rätt pris och specifikation; och (ii) be dig bekräfta att du önskar köpa varan till rätt pris eller utifrån varans korrekta specifikation. I tillämpliga fall anger MAG också den period under vilken erbjudandet eller priset förblir giltigt. Om du väljer att inte slutföra ditt köp till korrigerat pris eller enligt justerad produktspecifikation kommer MAG att ersätta de eventuella belopp du redan har betalat.

12. Tillgänglighet av virtuella varor

MAG förbehåller sig rätten att begränsa antalet virtuella varor du kan köpa under en viss period. Virtuella varor får endast köpas och användas av spelare i de jurisdiktioner där sådana aktiviteter är tillåtna enligt gällande lag. Virtuella varor får endast köpas från MAG via spelet eller via andra uttryckligen godkända kanaler. MAG förbehåller sig rätten att enligt eget gottfinnande förvägra någon rätten att köpa virtuella föremål.

13. Ersättning

MAG kan annullera en betalning och ersätta dig för eventuella transaktionsavgifter som har uppstått hos betalningsleverantörer (enligt definitionen nedan), om det finns anledning att tro: (a) att inköpet är ofullständigt, eller (b) att ett köp görs, eller MAG misstänker att det har gjorts, på ett bedrägligt sätt eller inte har genomförts i god tro.

14. Avsaknad av ångerrätt

Vid köp av virtuella varor godkänner du att du inte har rätt att återkalla ditt köp när nedladdningen av den virtuella varan väl har slutförts på grund av dessa varors natur.

15. Betalningsmetoder

MAG accepterar de betalningsmetoder som tillhandahålls av den relevanta plattformsleverantören, exempelvis Apple, Google, Amazon, Facebook eller liknande, vid försäljningsstället.

UNDANTAG OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

16. Vad omfattas inte av undantag och ansvarsbegränsningar?

Inget av undantagen eller begränsningarna i dessa villkor ska utesluta eller begränsa MAG:s ansvar vid dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslöshet eller bedrägeri eller för annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lagstiftning.

17. Underförstådda villkor

De uttryckliga bestämmelserna i dessa villkor är i stället för och ersätter alla garantier, åtaganden och skyldigheter som utöver dessa villkor skulle följa eller omfattas av säkerhetsavtal, lagstiftning, sedvanerätt, handelsbruk eller annat, vilka alla undantas i den fulla utsträckning som lagen tillåter.

18. Garantifriskrivning

MAG tillhandahåller alla spel och virtuella varor i befintligt tillstånd. MAG garanterar inte att tillgången till något spel kommer att vara oavbruten, pålitlig eller felfri. MAG garanterar inte att något spel kommer att vara korrekt, fullständigt eller tillförlitligt. Även om MAG gör alla rimliga ansträngningar för att säkerställa att spelen finns tillgängliga 24 timmar om dygnet, kommer MAG inte att vara ansvarigt om av någon anledning ett spel är otillgängligt under en viss period. Tillgången till spelen kan tillfälligt och utan förvarning begränsas vid systemfel, underhåll eller reparation eller vid orsaker bortom MAG:s kontroll. MAG kan också när som

helst behöva ändra eller utföra underhåll på något av spelen. Om detta behov skulle uppstå kan MAG begränsa åtkomsten till spelen eller någon del av dem eller helt stänga ner dem på obestämd tid. Om spelet har laddats ner från en plattform, intygar du och MAG att plattformsleverantören inte har någon skyldighet att erbjuda support eller underhåll för något av våra spel. Du accepterar att MAG, inte plattformsleverantören, ansvarar för att ta itu med eventuella skadeståndsanspråk, eventuella brister i efterlevnad av lagar eller lagkrav eller krav som gäller konsumentskydd eller liknande lagstiftning.

19. Ansvarsundantag

I enlighet med punkt 16 och ansvarsbegränsningen i punkt 20 är MAG ansvarigt för eventuell förlust som du lider till följd av att MAG bryter mot de skyldigheter som stipuleras enligt föreliggande villkor förutsatt att sådana förluster var rimligen förutsägbara för bägge parter när du började spela spelet. I övrigt undantar sig MAG i den utsträckning som lagen tillåter:

18. ansvar (inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund, vare sig försumbart eller ej) vilket MAG annars kan ha på grund av: i) tekniska, faktamässiga, textrelaterade eller typografiska felaktigheter, fel eller utelämnanden (mänskliga eller datorgenererade) i samband med spelen eller information som tillhandahålls i anslutning till spelen; (ii) otillgänglighet av spel (eller delar av dem) eller (iii) felaktig representation i eller i anslutning till spelen; 19. annat ansvar avseende direkta eller indirekta skador eller följdskador som uppkommit i samband med spelen, eller till följd av användande, oförmåga att använda eller som konsekvens av användandet av spelen, webbplatser kopplade till dem och av innehållet i dem, inklusive ansvar för: (i) förlust av innehåll eller data, (ii) förlust eller skada orsakad av virus, buggar eller annat tekniskt maliciöst material som kan infektera din datorutrustning, dataprogram, data eller annat skyddat material till följd av användande av spelen eller vid nedladdning eller uppladdning av innehåll via spelen (iii) förlust av goodwill (iv) förlust som uppkommit till följd av eventuella rättsliga krav eller reglerande åtgärder som uppstår i samband med att en spelare bryter mot tredje parts immateriella rättigheter eller mot tillämplig lag (v) eventuella uttalanden eller gärningar kopplade till någon användare eller (vi) annan förlust eller skada av vilket slag som helst, oavsett om det leder till skada (inklusive försumlighet), avtalsbrott eller annat, även om det är förutsebart; 20. ansvar för eventuell förlust som kan uppkomma till följd av att någon annan använder din identitet, inloggningsuppgifter, lösenord eller konto, med eller utan din vetskap, inklusive om enheten som används för att aktivera ditt konto är stulen; och 21. i händelse av förlust eller skada på innehåll (inklusive data) ska den enda åtgärden vara att MAG gör rimliga ansträngningar att återställa den förlorade eller skadade informationen från den senaste säkerhetskopian som MAG behållit.

20. Ansvarsbegränsning

Oaktat ovanstående bestämmelser och med förbehåll för punkt 15 ska MAG:s maximala ansvar gentemot dig som användare av spelen vara summan av de avgifter som du betalat till MAG under den tremånadersperiod som föregår det datum då felaktigheten uppstod.

21. Rimlighet

Du accepterar att alla dessa undantag, ansvarsfrister och begränsningar är rimliga med hänsyn till spelens natur. Ovanstående undantag, ansvarsfrister eller begränsningar ska tolkas som separata, avskiljbara bestämmelser i vårt avtal med dig.

TREDJEPARTER OCH ANNONSERING

22. Tredjepartsannonsering

MAG har rätt att generera intäkter från ditt användande av spelen genom att annonsera varor och/eller tjänster från tredje part, inklusive: (i) genom att visa annonser som du kan se och svara på när du använder spelen, (ii) genom att låta virtuella varor godkännas av tredje part; och (iii) genom att erbjuda dig möjligheten att "tjäna" virtuella varor för användning inom spelen om du svarar på tredje parts annonsering på ett fördefinierat sätt.

23. Tredjepartslänkar

Vissa länkar, inklusive hypertextlänkar, i spelen och den sociala nätverksplattform du använder kan leda utanför spelet och den sociala nätverksplattform från vilken spelet är åtkomligt. Detta innebär inte att MAG står bakom den länkade webbplatsen, dess operatör eller dess innehåll. Du bekräftar att MAG inte står bakom innehållet på sådana webbplatser och inte garanterar riktigheten, fullständigheten eller kvaliteten på deras innehåll. Dessa webbplatser kan regleras utifrån egna villkor och riktlinjer avseende personuppgiftshantering som det är ditt ansvar att granska.

GENERELLT

24. Uppsägning eller avstängning av ditt konto

MAG kan efter eget gottfinnande när som helst med omedelbar verkan och av valfri anledning:

22. avsluta eller stoppa din användning av spelen (i dessa fall kan vi dela ditt namn och din e-postadress och meddela tredje part, inklusive plattformsleverantörer). eller; 23. verifiera din information genom att begära ut vissa handlingar och neka dina önskemål att spela spelen om vi anser att det finns anledning därtill.

25. Förhandlingar om rättigheter och skyldigheter

MAG kan överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt föreliggande villkor till tredje part. Där ingår möjligheten att kunna underlicensiera och/eller dela upp sina rättigheter och skyldigheter enligt föreliggande villkor till tredje part.

26. Särskiljande

Om någon bestämmelse i dessa villkor helt eller delvis av en domstol eller en administrativ instans med juridisk behörighet döms vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar enligt någon lag eller rättsligt direktiv, skall denna bestämmelse eller del därav anses inte ingå i dessa villkor. Verkställigheten och giltigheten av resten av dessa villkor ska inte påverkas.

27. Hela avtalet

Dessa villkor gäller oss emellan i fråga om det som beskrivs häri och utesluter alla andra villkor (inklusive eventuella villkor som du avser att tillämpa) frånsett de särskilda villkor som beskrivs i punkt 4. Du har inte rätt att lita på någon överenskommelse som inte uttryckligen anges i dessa villkor.

28. Tredje part

Du och MAG bekräftar att om spelet köpts via en plattform, exempelvis Apple Store, är en sådan plattformsleverantör och dess dotterbolag tredjepartsmottagare av dessa villkor och kan tillämpa dessa villkor mot dig i den omfattning som tillåts enligt gällande lag.

29. Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med materiell svensk lag, såvida inte annat lands lagstiftning har företräde på grund av föreliggande konsumentlagstiftning. Eventuella tvister som härrör från dessa villkor ska lösas av svenska domstolar, med Stockholms tingsrätt som förstainstansrätt. En konsument kan dock ha rätt att göra anspråk i domstolen där han eller hon bor. Trots ovanstående har du i händelse av tvist även möjlighet att kontakta Allmänna reklamationsnämnden.

30. Klagomål och tvister

Vänligen kontakta oss omgående med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 31 nedan om du: (a) har frågor, klagomål eller hyser oro över innehåll som visas i våra spel, kring våra virtuella varor eller i relation till MAG i allmänhet; eller (b) tror att något agerade eller underlåtenhet från MAG:S eller en av våra spelares sida strider mot gällande lag. MAG kommer då att ta dina farhågor i beaktande och besluta om att vidta åtgärder och om huruvida någon annan spelare, enligt MAG, har brutit mot något av dessa villkor. MAG kommer att försöka informera dig om resultatet av en eventuell granskning inom rimlig tid efter mottagandet av ditt klagomål. Bägge parter bekräftar att plattformsleverantörer inte har någon skyldighet att undersöka, försvara eller lösa några tvister i förhållande till spelens immateriella rättigheter. Rätten att klaga på en defekt i spelen eller virtuella vara upphör efter tre år.

31. Våra kontaktuppgifter

Om du vill kontakta MAG med synpunkter på dessa villkor, skicka ett e-postmeddelande till privacy@maginteractive.com eller skriv till oss på MAG Interactive AB, Drottninggatan 95A, 113 60, Stockholm, Sweden.