Logotype

Bolagsordning

Bolagsordning för MAG Interactive AB (publ)

Org.nr 556804-3524
Antagen på bolagsstämma den 27 november 2017.

§1
Bolagets firma är MAG Interactive AB (publ).

§2
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§3
Bolaget ska, direkt eller indirekt via dotterbolag, bedriva utveckling och försäljning av mjukvara, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

§4
Aktiekapitalet utgör lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

§5
Antalet aktier ska vara lägst 19 000 000 stycken och högst 76 000 000 stycken.

§6
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av 5–10 ledamöter.

§7
Bolaget ska ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§8
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

§9
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§10
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§11
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Godkännande av dagordning,
 4. Val av en eller två justeringspersoner,
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
 7. Beslut om
  (a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  (b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  (c)  (c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden,
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter,
 10. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer,
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§12 
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden den 1 september – den 31 augusti.

§13
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).