Logotype

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på webbplatsen. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma 2018

2018 års årsstämma ägde rum den 18 december klockan 10.00 till 12.00 i Stockholm.

Ladda ner Personuppgiftsbehandling

Ladda ner relaterade dokument till Årstämman:

Ändring av valberedningens förslag

Styrelsens redovisning av ersattningsutskottets utvärdering (PDF)

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverade yttrande