Logotype

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på webbplatsen. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.

Årsstämma 2024

Årsstämman för 2024 hölls den 17 januari 2024 i Stockholm.

Ladda ner relaterade dokument till Årsstämman:

Stämmoprotokoll från årsstämman 2024

Kommuniké från MAG Interactive ABs årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier - punkt 15

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier - punkt 16

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverade yttrande 

Årsstämma 2023

Årsstämman för 2023 ägde rum den 18 januari 2023 hos MAG Interactive, i bolagets lokaler på Drottninggatan 95A i Stockholm.

Ladda ner relaterade dokument till Årsstämman:

Stämmoprotokoll från årsstämman 2023

Kommuniké från MAG Interactive ABs årsstämma 2023

Kallelse till årsstämma 2023

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier - punkt 15

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt aktiesparprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier - punkt 16

Styrelsens förslag till beslut om antagande av uppdaterad bolagsordning - punkt 17

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverade yttrande

Årsstämma 2022

Årsstämman för 2022 ägde rum den 19 januari 2022 i Stockholm.

Sista dag för aktieägare att inkomma med ärenden till kallensen för årsstämman 2022 var den 29 november 2021. 

Ladda ner Personuppgiftsbehandling

Ladda ner relaterade dokument till Årsstämman:


Stämmoprotokoll från årsstämman 2022

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier - punkt 15

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner - punkt 16

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt teckningsoptionsprogram och emission av teckningsoptioner - punkt 17

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverande yttrande

Årsstämma 2021

Årsstämman för 2021 ägde rum den 20 januari 2021 i Stockholm. 

Mot bakgrund av utvecklingen av COVID-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman genom fysisk närvaro, personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Ladda ner Personuppgiftsbehandling

Ladda ner relaterade dokument till Årsstämman:


Stämmoprotokoll från årsstämma 2021

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram

Styrelsens förslag till personaloptionsprogram

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverade yttrande