Logotype

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på webbplatsen. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.


Årsstämma 2020

Årsstämma för 2020 äger rum den 14 januari 2020 klockan 10:00 på 7A Odenplan, adress Norrtullsgatan 6, Stockholm. Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 09:30.

Ladda ner Personuppgiftsbehandling

Ladda ner relaterade dokument till Årstämman:


Stämmoprotokoll från årstämma 2020

Fullmaktsformulär

Riktlinjer om ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsens förslag till personaloptionsprogram

Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram

Styrelsens redovisning av sin utvärdering

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverade yttrande

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
1ST FLOOR
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM