Logotype

Bolagsstämma

Enligt aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutande organ. På årsstämman, som ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång, utövar aktieägarna sin rösträtt i frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets vinst eller förlust, beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för räkenskapsåret, val av styrelseledamöter och revisor samt ersättning till styrelsen och revisorn.

Utöver årsstämman kan extra bolagsstämmor sammankallas. I enlighet med bolagsordningen ska kallelse till bolagsstämma ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på webbplatsen. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska Dagbladet.


Årsstämma 2019

Årsstämma äger rum den 14 januari 2020 i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta bolaget. Förslag ska ha inkommit till bolaget senast den 2 december 2019 för att kunna tas in i kallelsen och därmed tas med på årsstämmans dagordning.

Årsstämma 2018

2018 års årsstämma ägde rum den 18 december klockan 10:00 till 12:00 i Stockholm.

Ladda ner Personuppgiftsbehandling

Ladda ner relaterade dokument till Årstämman:

Stämmoprotokoll från årstämma 2018

Bilaga 15 – styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 16 – styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Bilaga 17 – styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram, emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier/och eller teckningsoptioner

Ändring av valberedningens förslag

Styrelsens redovisning av ersattningsutskottets utvärdering (PDF)

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier

Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Valberedningens förslag

Valberedningens motiverade yttrande

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
1ST FLOOR
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM