Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport september-maj 2022/2023

MAG visar stärkta vinstmarginaler, med en omsättningstillväxt på 16% justerat för en engångsbonus föregående år. Nettoomsättningen nådde 89 MSEK och ARPDAU växte 22% jämfört med samma kvartal föregående år.

Perioden mars 2023 – maj 2023 i sammandrag:

 • Koncernens justerade nettoomsättning för perioden var 88 648 TSEK (76 456 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 16%. Justeringen avser en extraordinär intäkt i jämförelseperioden på 14,7 MSEK. Justeringen på EBITDA samt resultat per aktie avser samma extraordinära intäkt samt omvärdering av incitamentsprogram, se not 4 för detaljer
 • Justerad EBITDA för perioden var 23 231 TSEK (10 965 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 57 451 TSEK (45 841 TSEK), en ökning med 25%
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 7,1 US cents (5,8 US cents), en ökning med 22%
 • Justerat resultat per aktie under kvartalet var 0,31 SEK/aktie (-0,18 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 19 152 TSEK (21 589 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,3 miljoner respektive 3,4 miljoner under kvartalet, en minskning med 12% respektive 20%

VD-kommentar i sammandrag

Omsättningen i Q3 nådde 89 MSEK - en årlig tillväxttakt på 16% justerat för en engångsbonus från en annonspartner föregående år. Periodens justerade EBITDA mer än fördubblades jämfört med föregående år.

“Tidigare kvartals investeringar i user acquisition (UA) fortsätter att betala sig och vår disciplinerade hållning till fasta kostnader gör att dessa överskott snabbt syns i lönsamhet för bolaget när UA-investeringar minskar.

“Den inbromsning av UA-investeringar vi ser i kvartalet sätter ljuset på den dynamik vi ofta beskriver under perioder av accelererande UA. Äldre kohorter av förvärvade användare fortsätter att generera intäkter och kommer så småningom ikapp och förbi de kvartalsmässiga UA-investeringarna. Vi har gradvis investerat mindre i UA sedan toppnoteringen i Q1. Som ett resultat av detta har vår EBITDA-marginal ökat från 0% i Q1, till 10% i Q2 och nu 26% i Q3.

“Bolagets finansiella mål är att växa betydligt snabbare än mobilspelsmarknaden, samt att på sikt kunna uppnå detta samtidigt som vi uppvisar en EBIT-marginal om 20%. Givet den vinstprofil vi applicerar på UA-verksamheten bör vi uppnå marginalmålet när kvartalsomsättningen ligger kring 125 MSEK. Vi tycker att det är ett såväl nåbart som inspirerande mål för oss som bolag.

“Vi utvecklar just nu två spel som vi internt anser vara kandidater till att kunna tas till en soft launch. Det innebär att vi har en bra bild av vad produkterna kan bli, lovande tidiga spelardata och ett team som är redo att bygga det innehåll som krävs för mer storskaliga tester.

“Vi har fortsatt med vårt modulära sätt att bygga nya spel vilket kommer att gynna oss alltmer över tid när vi bygger fler spel enligt samma modell. En större andel delad kod och delade moduler höjer såväl hastighet och kvalitet och ger oss anledning att tro på en allt högre kapacitet att ta nya spel till marknaden under 2023/24.

“Vi är stolta över vårt track record av hitspel under de senaste tio åren och även över det faktum att vi dubblat vår omsättning sedan 2018. Men framtiden är alltid mer spännande än det förflutna och vi är övertygade om att MAG har sin bästa tid framför sig,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2022 – maj 2023 i sammandrag (9 månader):

 • Koncernens justerade nettoomsättning för perioden var 282 087 TSEK (223 067 TSEK) vilket motsvarar en ökning med 26%. Justeringen avser samma extraordinära intäkt som i kvartalet, justering av EBITDA samt resultat per aktie innehåller poster för omvärdering av incitamentsprogram
 • Justerad EBITDA för perioden var 32 889 TSEK (50 685 TSEK)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 133 530 TSEK (147 734 TSEK), en minskning med 10%
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 7,6 US cents (5,8 US cents), en ökning med 30%
 • Justerat resultat per aktie under perioden var -0,24 SEK/aktie (0,30 SEK/aktie)

Presentation & rapport
Den 28 juni 2023 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.


Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 juni 2023 klockan 08:00.

Ladda ner