Logotype

Disclaimer


Tillgång till information och dokument på denna del av webbplatsen är av regulatoriska skäl begränsad. Du ombeds att granska följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du söker tillgång till denna begränsade information. Din bekräftelse måste vara sanningsenlig och korrekt.

undefined

Viktig Information

Denna del av webbplatsen och informationen som här görs tillgänglig är inte avsedd för, och får inte göras tillgänglig för, eller distribueras eller spridas till, personer som är bosatta i eller fysiskt belägna i USA (inklusive dess territorier och besittningar), varje delstat i USA och District of Columbia (”USA”), Australien, Kanada eller Japan, och utgör inte heller ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av ett erbjudande att köpa, aktier eller andra värdepapper i MAG Interactive AB (publ) ("Bolaget") i USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepappren i Bolaget som hänvisas till på denna webbplats har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från kravet på registrering enligt Securities Act.

Viss informationen och vissa dokument som finns på denna del av webbplatsen, annat än prospektet som upprättats enligt direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga ändringar däri och tillämpliga implementeringsåtgärder i relevant hemmedlemsstat enligt detta direktiv, benämns ”Prospektdirektivet”) och som godkänts av Finansinspektionen, är marknadsföring och utgör inte ett prospekt under Prospektdirektivet. Investerare bör inte teckna sig för värdepapper förutom baserat på den information som finns i prospektet.

I en EES-medlemsstat (annan än Sverige) som har implementerat Prospektdirektivet, är informationen och dokumenten som finns på denna del av webbplatsen endast avsedda för, och endast riktade till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och i andra jurisdiktioner kan endast vissa kategorier av personer tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Ange landet där du bor:

1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan eller Australien, och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Jag har läst, förstått och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår av ovan.

IPO - First North Premier

Den 20 november 2017 offentliggjorde MAG Interactive AB (publ) avsikten att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. Den 27 november offentliggjorde MAG Interactive sitt prospekt. Du kan teckna aktier i erbjudandet genom att skicka in anmälningssedeln till Danske Bank eller via Danske Banks och Avanzas webbsidor som du når via länken nedan. Längre ner på sidan hittar du prospektet och relaterad information.

Översiktlig tidplan

28 november - 6 december 2017: Anmälningsperiod för allmänheten
28 november - 7 december 2017: Anmälningsperiod för institutionella investerare
8 december 2017: Första handelsdag på Nasdaq First North Premier
12 december 2017: Likviddag

Ladda ner (PDF)

Länkar

Danske Bank 
Avanza