Logotype

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Årsstämma i MAG Interactive AB (publ) ägde rum onsdagen den 20 januari 2021 genom poströstningsförfarande. Årsstämman beslutade bland annat följande:

Stockholm, Sverige - 20 januari, 2021

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2019/2020.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och omvalde styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Teemu Huuhtanen, Andras Vajlok, Taina Malén och Asbjørn Søndergaard. Till ny styrelseledamot valdes Jonas Eriksson.

Årsstämman valde Jonas Eriksson till ny styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och arvode till vardera av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget ska utgå med 200 000 kronor.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2021. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra avtal om företagsförvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antagande av långsiktigt personaloptionsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt personaloptionsprogram för anställda i MAG Interactive.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 264 947 teckningsoptioner i två serier till ett helägt dotterbolag till MAG Interactive, samt att godkänna att dotterbolaget överlåter aktier och/eller teckningsoptioner till deltagarna i personaloptionsprogrammet i samband med utnyttjande av personaloptionerna. Eftersom teckningsoptionerna syftar till att säkerställa leverans av aktier under personaloptionsprogrammet samt att möjliggöra deltagarnas val mellan kontant lösen och kontantfri lösen kommer dotterbolaget maximalt att utnyttja 264 947 teckningsoptioner (av endera serien), vilket motsvarar det högsta antalet personaloptioner under personaloptionsprogrammet.

Antagande av långsiktigt teckningsoptionsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare i MAG Interactive och vissa ledande befattningshavare i MAG Interactives dotterbolag Sventertainment AB.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under teckningsoptionsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 264 947 teckningsoptioner till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag om ändringar av bolagsordningen antogs av årsstämman, vilket bland annat innebär att dagen för anmälan till bolagsstämma ändras.

Styrelsen
MAG Interactive AB (publ)