Logotype

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Onsdagen den 17 januari 2024 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Jonas Eriksson. Årsstämman beslutade bland annat följande:

Stockholm, Sverige - 17 januari, 2024

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2022/2023.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas och att årets förlust balanseras i ny räkning.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022/2023.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och omvalde styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Taina Malén, Asbjørn Søndergaard, Jonas Eriksson, Britt Boeskov och Åsa Linder.

Årsstämman omvalde Jonas Eriksson till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 450 000 kronor och arvode till vardera av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget ska utgå med 220 000 kronor.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor, med Henrik Boman som ny huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2024. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra avtal om företagsförvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antagande av långsiktigt aktiesparprogram och beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt aktiesparprogram för anställda i MAG Interactive. Deltagande i programmet förutsätter att deltagaren gör en investering i bolagets aktier eller allokerar redan innehavda aktier till programmet. För varje aktie som köps och allokeras till programmet, har deltagaren rätt att vederlagsfritt erhålla upp till tre ytterligare aktier ("aktierätter") i MAG Interactive efter en prestationsperiod om tre år, varav en aktie är villkorad av fortsatt anställning, en aktie är villkorad av fortsatt anställning och att ett prestationsmål avseende bolagets genomsnittliga årliga omsättningstillväxt i programmet uppnås och en aktie är villkorad av fortsatt anställning och att ett prestationsmål avseende bolagets totala omsättning uppnås.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under aktiesparprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 135 000 teckningsoptioner, vederlagsfritt, till ett helägt dotterbolag till MAG Interactive, samt att godkänna att dotterbolaget överlåter aktier och/eller teckningsoptioner till deltagarna i aktiesparprogrammet i samband med utnyttjande av aktierätterna.

Styrelsen
MAG Interactive AB (publ)