Logotype

Ersättningsutskott

Styrelsen har inte inrättat något särskilt ersättningsutskott. De uppgifter som ankommer på ersättningsutskottet fullgörs istället av styrelsen, utan verkställande direktörens deltagande. Detta innebär bland annat att styrelsen ska följa och utvärdera, både pågående och under året avslutade, program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämpningen av riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.