Logotype

MAG Interactive AB (publ) publicerar delårsrapport och bokslutskommuniké september-augusti 2021/2022

MAG visade fortsatt tillväxt under Q4; nettoomsättningen växte med 29% till 90 MSEK och ARPDAU ökade med 36% jämfört med samma kvartal förra året.

Perioden juni 2022 – augusti 2022 i sammandrag:

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 90 001 TSEK (69 647 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 29 % jämfört med samma period föregående år
 • Koncernens övriga intäkter för perioden var 34 120 TSEK (734 TSEK) och innehåller en nedskrivning av tilläggsköpeskilling avseende dotterbolaget Sventertainment AB (Primetime) på 32 250 TSEK
 • EBITDA för perioden var 37 055 TSEK (21 743 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 4 719 TSEK (22 987 TSEK). Justeringar rör främst nedskrivningen av tilläggsköpeskilling kopplat till förvärvet av Sventertainment AB (Primetime)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 34 894 TSEK (47 923 TSEK), en minskning med 27 % jämfört med samma period föregående år
 • Genomsnittlig intjäning per dagligt aktiv användare (ARPDAU) var för perioden 7,3 US cents (5,4 US cents), en ökning med 36 % jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under kvartalet var −0,38 SEK/aktie (0,30 SEK/aktie)
 • Kostnader för user acquisition för perioden uppgick till 43 298 TSEK (15 026 TSEK)
 • Dagligt och månatligt antal spelare (DAU och MAU) var 1,3 miljoner respektive 3,8 miljoner under kvartalet, en minskning med 21 % respektive 30 % jämfört med samma period föregående år

VD-kommentar i sammandrag

“Vi avslutar ett finansiellt år som resulterade i en rekordomsättning på 328 MSEK och där vi samtidigt redovisar vinst sett över hela året. Våra finansiella mål är att växa snabbare än mobilspelsbranschen i stort och att sträva emot en EBIT-marginal om minst 20%. Det här finansiella året är ytterligare ett steg i den riktningen där vi visar ett positivt resultat över hela året samtidigt som omsättningen växer med 14%.

“Under Q4 genererar vi en organisk omsättningstillväxt på 29% drivet av högpresterande User Acquisition (UA) kombinerat med en starkare USD jämfört med föregående år. Investeringarna i UA växte till 43 MSEK och når därmed de högsta nivåerna på många år.

“Growth-segmentet utvecklas positivt: Wordzee slog även våra egna högt ställda förväntningar i Q4. Spelet nådde ett nytt intäktsrekord på kvartalsbasis och kom för första gången in på topp-tio-listan av mest intäktsbringande ordspel i USA. Det kommande året blir sannolikt det bästa sedan spelets lansering givet den start vi sett i Q1. Vi har ett starkt team som jobbar på spelet och vi ser en fortsatt hög takt för UA-investeringar i spelet när vi går in i Q1.

“Vad gäller Quizkampen är Q4 ett säsongsmässigt svagt kvartal men spelet presterade klart bättre än samma kvartal föregående år. Vi har fortsatt höga ambitioner vad gäller framtiden för Quizkampen och ser fram emot att ha en ännu högre frekvens av events i spelet i år.

“Vi är nöjda med den avkastning vi ser från våra UA-investeringar i Q4 och kommer att fortsätta att följa upp på de möjligheter vi ser på marknaden. Fortsatta förbättringar på produktsidan av Wordzee och Tile Mansion kombinerat med en möjligen försvagad konkurrens, orsakad av nedkylningen av världsekonomin, ser ut att spela oss i händerna. Fönstret för tillväxt baserat på UA ser mer öppet ut för oss än det varit på väldigt länge och vi är redo att maximera den möjligheten,” säger Daniel Hasselberg, VD på MAG Interactive.

Perioden september 2021 – augusti 2022 i sammandrag (12 månader):

 • Koncernens nettoomsättning för perioden var 327 774 TSEK (286 584 TSEK), vilket motsvarar en ökning med 14 % jämfört med samma period föregående år. Periodens nettoomsättning inkluderar en intäkt på 14 706 MSEK relaterat till en transferbonus från Applovin. Justerad nettoomsättning är 313 068 TSEK
 • Koncernens övriga intäkter för perioden var 37 811 TSEK (3 373 TSEK) och innehåller en nedskrivning av tilläggsköpeskilling avseende dotterbolaget Sventertainment på 32 250 TSEK
 • EBITDA för perioden var 101 360 TSEK (56 617 TSEK)
 • Justerad EBITDA för perioden var 53 232 TSEK (57 675 TSEK) (justeringar inkluderar transferbonus, nedskrivning av tilläggsköpeskilling, förvärvsrelaterade kostnader och sociala avgifter för omvärdering av optionsprogram)
 • Koncernens spelbidrag för perioden var 182 627 TSEK (177 350 TSEK), en ökning med 3 % jämfört med samma period föregående år
 • Resultat per aktie under perioden var 0,43 SEK/aktie (0,27 SEK/aktie)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för verksamhetsåret

Presentation & rapport
Den 19 oktober 2022 kl. 10:00 presenterar VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander delårsrapporten på Twitch. Presentationen ges på engelska. Länk till Twitch-kanalen här http://www.twitch.com/maginteractive. Daniel Hasselberg kommer även svara på frågor på Twitter under dagen, skriv till @d_hasselberg eller @maginteractive. Mer information och den fullständiga rapporten finns tillgänglig på https://www.maginteractive.com/sv/investerare/investor-relations/rapporter/.

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2022 klockan 08:00.

Ladda ner