Logotype

Revisionsutskott

Eftersom First North Premier inte är en reglerad marknad finns det inget lagkrav på att inrätta ett revisionsutskott. Bolagets styrelse har dock beslutat att inrätta ett revisionsutskott innefattande de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolaget.

Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningen vid framtagandet av valberedningens förslag till årsstämman till val av revisorer. Revisionsutskottet består av: Jonas Eriksson (styrelseordförande) och Åsa Linder (styrelsemedlem).