Logotype

Ändring av MAG Interactive AB (publ):s valberednings förslag inför årsstämman 2018

Inför årsstämman 2018 har MAG Interactives valberedning bestått av ordförande Kaj Nygren (NMO Invest AB och Playful Days AB), Helen Fasth Gillstedt (Handelsbanken Fonder), Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder) och Henrik Sandell (Didner & Gerge Fonder). Styrelsens ordförande, Walter Masalin, har varit adjungerad i valberedningen.

Valberedningen konstituerades i enlighet med den av årsstämman antagna instruktionen baserat på ägarförhållandena i MAG Interactive per den 30 april 2018.

Valberedningen offentliggjorde den 14 november 2018 sitt förslag inför årsstämman 2018 avseende följande beslut: val av ordförande vid stämman, antal styrelseledamöter, antal revisorer, val och styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor, arvode till de av bolagsstämman utsedda styrelseledamöterna samt arvode till revisor.

Ändring av valberedningens förslag

Valberedningen har efter det att förslaget offentliggjordes fått information om att Michael Hjorth inte längre är tillgänglig för omval. Valberedningen har därför beslutat att omval av Michael Hjorth som styrelseledamot inte föreslås samt beslutat att föreslå att antalet styrelseledamöter som utses av bolagsstämman ska vara fem.

Valberedningens ändrade förslag innebär således följande:

Valberedningen föreslår att årsstämman 2018 beslutar följande:

Val av ordförande på årsstämman 2018

Till ordförande på årsstämman 2018 föreslås advokat Pontus Enquist, Roschier Advokatbyrå.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter uppgår till fem samt att inga suppleanter utses.

Fastställande av antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att ett registrerat revisionsbolag ska utses som revisor samt att inga revisorssuppleanter utses.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

För tiden intill nästa årsstämma föreslår valberedningen följande styrelseledamöter:

Omval av styrelseledamöterna Daniel Hasselberg och Teemu Huuhtanen, samt val av Birgitta Stymne Göransson, Andras Vajlok och Taina Malén som nya styrelseledamöter. Styrelseledamöterna Walter Masalin (styrelsens ordförande), Kaj Nygren, Johan Persson och Michael Hjorth har meddelat att de inte är tillgängliga för omval.

Till styrelseordförande föreslås Birgitta Stymne Göransson.

Birgitta Stymne Göransson, född 1957, är styrelseordförande i BCB Medical Oy samt styrelsemedlem i Elekta, PANDORA, Sportamore, Midsona samt Capio.  Birgitta Stymne Göransson har tidigare bland annat varit VD för Memira och för Semantix, och har en bakgrund inom konsumentvaror, medtech och IT/telekom. Birgitta Stymne Göransson har en MSc i kemi och bioteknik från KTH, och en MBA från Harvard Business School. Birgitta Stymne Göransson äger 10 000 aktier i MAG Interactive. Valberedningen anser att Birgitta Stymne Göransson är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Andras Vajlok, född 1971, är styrelseordförande i Small Giant Games Oy samt styrelsemedlem i Like a Boss Games AB och United Spaces. Andras Vajlok har tidigare bland annat varit CFO på Paradox Interactive. Andras Vajlok har en civilekonomexamen från Handelshögskolan Göteborg. Andras Vajlok äger 351 936 aktier, privat och via andra bolag, i MAG Interactive. Valberedningen anser att Andras Vajlok är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Taina Malén, född 1967, är CMO, global marknadschef och vice VD på Star Stable Entertainment AB. Taina Malén har tidigare haft flera befattningar inom musik och skivbolagsbranschen, och har bland annat arbetat som nordisk marknadsdirektör på CANAL+ och som vice VD på MSL PR. Taina Malén är medgrundare och investerare i Esportal AB, där hon även sitter i styrelsen. Taina Malén har tidigare varit styrelseledamot i bland annat WIMP (idag TIDAL) och Telegram Records. Taina Malén har gått en utbildning i Business Economy på Handelshögskolan i Stockholm. Valberedningen anser att Taina Malén är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Val av revisor

Efter revisionsutskottets rekommendation föreslås PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Förutsatt att årsstämman fastställer valberedningens förslag har PricewaterhouseCoopers AB meddelat att den auktoriserade revisorn Niklas Renström kvarstår som huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode till styrelse och revisorer

Till styrelsen och revisorn föreslås följande arvoden:

  • Styrelsens ordförande: 400 000 kronor.
  • Övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget: 200 000 kronor.
  • Det föreslås att arvode till revisorn ska utgå löpande enligt godkänd räkning.

För ytterligare information vänligen kontakta: 

Kaj Nygren, valberedningens ordförande

Telefon: +46 (0)8 644 35 40

E-post: kaj@maginteractive.se

Ladda ner