Logotype

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Tisdagen den 18 december 2018 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Pontus Enquist. Stämman beslutade bland annat följande.

Fastställande av balans- och resultaträkningar 

Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2017/2018. 

Resultatdisposition 

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition. 

Styrelse 

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017/2018. 

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem och omvalde styrelseledamöterna Daniel Hasselberg och Teemu Huuhtanen, samt beslutade att välja Birgitta Stymne Göransson, Andras Vajlok och Taina Malén som nya styrelseledamöter. 

Styrelseledamöterna Walter Masalin (styrelseordförande), Kaj Nygren, Johan Persson och Michael Hjorth hade undanbett sig omval. 

Årsstämman valde Birgitta Stymne Göransson till styrelseordförande. 

Styrelsearvode 

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och arvode till vardera av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget ska utgå med 200 000 kronor. 

Revisor 

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare 

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra avtal om företagsförvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv. 

Antagande av långsiktigt incitamentsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner 

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra anställda i MAG Interactive. Det långsiktiga incitamentsprogrammet utgörs av ett personaloptionsprogram. 

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 526 428 teckningsoptioner till ett helägt dotterbolag till MAG Interactive, samt att godkänna att dotterbolaget överlåteter aktier till deltagarna i personaloptionsprogrammet i samband med utnyttjande av personaloptionerna. 

Styrelsen MAG Interactive AB (publ) 

För mer information, vänligen kontakta: Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com 

Ladda ner