Logotype

Stark ökning av antalet spelare efter förvärv

Delårsrapport sep – nov 2017 MAG Interactive

PERIODEN SEP – NOV I SAMMANDRAG

  • Koncernens Nettoomsättning för perioden var 52 990 TSEK (60 368 TSEK), vilket motsvarar en minskning med 12% jämfört med samma period föregående år. Nettoomsättning justerat för valutaeffekter är 55 814 KSEK. Förvärvet av FEO Media genomfördes 7 november 2017 och om FEO Media hade konsoliderats från 1 september 2017, så skulle den sammanslagna Nettoomsättningen för koncernen uppgått till 62 335 TSEK, vilket motsvarar en ökning med 3% jämfört med jämförelseperioden.
  • Bidrag från spelen för perioden var 23 236 TSEK (22 351 TSEK), en ökning med 4% jämfört med samma period föregående år. Om FEO Media hade konsoliderats från 1 september 2017, så skulle Bidraget från spelen ha uppgått till 32 082 TSEK vilket motsvarar en ökning med 44% jämfört med samma period föregående år.
  • Justerad EBITDA för perioden var 2,452 TSEK (8 827 TSEK). Om FEO Media hade konsoliderats från 1 september 2017, så skulle justerad EBITDA ha uppgått till 4 813 TSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 686 TSEK (-3 117 TSEK), från investeringsverksamheten -71 114 TSEK (9 395 TSEK) och från finansieringsverksamheten 115 018 TSEK (0 TSEK). Likvida medel vid periodens slut var 74 848 TSEK (58 178 TSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Den 12 oktober lanserades spelet Backpacker globalt. Backpacker publiceras av MAG Interactive och utvecklas och ägs av WeAreQiiwi Interactive AB.
  • I oktober tecknades köpeavtal avseende förvärv av samtliga aktier i FEO Media AB. Den 7 november genomfördes affären och FEO Media är nu ett helägt dotterbolag i koncernen. Förvärvet finansierades dels genom en nyemission om 80 MSEK, 1 811 764 aktier, och dels genom lån om 35 MSEK från Danske Bank.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • MAG Interactive noterades i början av december på NASDAQ First North Premier med första handelsdag den 8 december.
  • I samband med noteringen så tog bolaget in 200 MSEK, före transaktionskostnader, genom nyemission om 4 545 454 stamaktier. I samband med noteringen så stämplades även tidigare preferensaktier om till stamaktier. Totalt antal aktier och stamaktier efter emissionen är 26 321 393.
  • Den 17 januari meddelades att dotterbolaget FEO Media varslar om att 25 av bolagets 42 anställda kan komma att beröras av uppsägning. MBL-förhandlingar med berörda fackliga organisationer kommer att inledas snarast. Målet är att genomföra personalförändringarna så snart som möjligt.

KOMMENTAR FRÅN DANIEL HASSELBERG, VD

” Periodens enskilt största händelse var förvärvet av FEO Media som resulterat i en nära nog fördubbling av antalet aktiva spelare. Inräknat förvärvet sammanslaget över hela perioden, ökar bidraget från spelen med 44%. Vår tillväxtstrategi bygger på en kombination av egenutvecklade spel, förlagsverksamhet och förvärv och det här kvartalet visar tydligt på styrkan i denna strategi”

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.maginteractive.com/sv/investor-relations/

Kommande rapporttillfällen

 

Delårsrapport september-februari 2017/201818 april 2018
Delårsrapport september-maj 2017/20184 juli 2018
Delårsrapport september-augusti 2017/2018 och bokslutskommuniké17 oktober 2018

TWITCH CAST

Den 17 januari kl. 10.30 håller VD Daniel Hasselberg och CFO Magnus Wiklander en presentation av delårsrapporten. Länk till presentationen www.twitch.com/maginteractive. Mer information finns på maginteractive.se/investor-relations.

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation enligt Artikel 7 i EU:s marknadsmissbruksförordning rörande MAG Interactive AB (publ). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.30 den 17 januari 2018.
För mer information, vänligen kontakta:  Daniel Hasselberg / VD / +46 (0)8 644 35 40 / daniel@maginteractive.com  Magnus Wiklander / CFO / +46 (0)8 644 35 40 / magnus.wiklander@maginteractive.com

För fullständigt delårsrapport sep – nov 2017 se bifogat. 

Ladda ner