Logotype

Kommuniké från MAG Interactives årsstämma

Tisdagen den 14 januari 2020 höll MAG Interactive AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Birgitta Stymne Göransson. Stämman beslutade bland annat följande.


Stockholm, Sverige - 14 januari, 2020 
 

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Årsstämman fastställde moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018/2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/2019.

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex och omvalde styrelseledamöterna Daniel Hasselberg, Teemu Huuhtanen, Birgitta Stymne Göransson, Andras Vajlok och Taina Malén samt beslutade att välja Asbjørn Søndergaard som ny styrelseledamot.

Årsstämman valde Birgitta Stymne Göransson till styrelseordförande.

Styrelsearvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsens ordförande ska utgå med 400 000 kronor och arvode till vardera av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget ska utgå med 200 000 kronor.

Revisor

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till verkställande direktör och ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2020. Om styrelsen beslutar om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra avtal om företagsförvärv, alternativt för att anskaffa kapital till sådana förvärv.

Antagande av långsiktigt personaloptionsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt personaloptionsprogram för anställda i MAG Interactive.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under personaloptionsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 586 426 teckningsoptioner i två serier till ett helägt dotterbolag till MAG Interactive, samt att godkänna att dotterbolaget överlåter aktier och/eller teckningsoptioner till deltagarna i personaloptionsprogrammet i samband med utnyttjande av personaloptionerna. Eftersom teckningsoptionerna syftar till att säkerställa leverans av aktier under personaloptionsprogrammet samt att möjliggöra deltagarnas val mellan kontant lösen och kontantfri lösen kommer dotterbolaget maximalt att utnyttja 293 213 teckningsoptioner (av endera serien), vilket motsvarar det högsta antalet personaloptioner under personaloptionsprogrammet.

Antagande av långsiktigt teckningsoptionsprogram och beslut om emission av teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att implementera ett långsiktigt teckningsoptionsprogram för vissa ledande befattningshavare i MAG Interactive.

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier under teckningsoptionsprogrammet beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 233 213 teckningsoptioner till deltagarna i teckningsoptionsprogrammet.

Styrelsen
MAG Interactive AB (publ)

Ladda ner