Logotype

MAG erbjuder återköp av teckningsoptioner under perioden juli-september

Styrelsen i MAG Interactive har beslutat om ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner av programmet 2017:2020:2

Stockholm, Sverige - 1 juli 2020 - MAG Interactives styrelse har beslutat om att lämna ett erbjudande om återköp till innehavarna av teckningsoptioner av serie 2017/2020:2. Erbjudandet omfattar endast hur lösen av teckningsoptionerna ska hanteras och innebär ingen ändring av villkoren för teckningsoptionerna eller programmet. Erbjudandet är villkorat av att teckningsoptionsinnehavarna återinvesterar återköpsvederlaget i aktier i MAG Interactive genom utnyttjande av de teckningsoptioner som behålls.

Styrelsen beslutade i september 2017, med bemyndigande från bolagsstämman, om att anta ett teckningsoptionsprogram om tre år riktat till grundarna av dotterbolaget Delinquent, varav två är anställda i bolaget idag. Totalt emitterades 144 375 teckningsoptioner som kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden 1 juli till 30 september 2020. Per idag är samtliga 144 375 teckningsoptioner utestående inom programmet.

Styrelsen har beslutat att bolaget ska lämna erbjudande om återköp av teckningsoptioner av serie 2017/2020:2 mot ett marknadsmässigt vederlag (värderat utifrån Black and Scholes baserat på återstående tid vid tidpunkten för teckning). Erbjudandet om återköp avser det antal teckningsoptioner som behöver återköpas för att likviden för återköpen ska kunna täcka finansieringen av lösen av resterande teckningsoptioner.

Motivet till erbjudandet är att underlätta för teckningsoptionsinnehavare i serie 2017/2020:2 att utnyttja sina teckningsoptioner jämfört med om teckningsoptionsinnehavarna hade finansierat utnyttjandet av teckningsoptionerna själva.

Erbjudandet medför inga ytterligare skattekostnader eller transaktionsavgifter för bolaget och innebär därutöver inte en större administrativ hantering för bolaget. Dessutom minskar utspädningseffekten av att en del av teckningsoptionerna i serie 2017/2020:2 återköps istället för att utnyttjas för teckning av aktier.

Om samtliga innehavare av teckningsoptioner av serie 2017/2020:2 skulle acceptera erbjudandet fullt ut, skulle likviden för erbjudandet, baserat på nuvarande aktiepris om 24,26 kronor (snittpris den 30 juni), uppgå till 1,3 mkr.