Logotype

Årsredovisning 2018/19

bolagsstyrning

MAG Interactive är ett svenskt publikt aktiebolag. Som ett bolag noterat på Nasdaq First North Premier tillämpar Bolaget reglerna i svenska lagar (däribland aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554)) och förordningar, Bolagets bolagsordning, interna regler och instruktioner, och Nasdaq First Norths regelverk för emittenter, så väl som andra tillämpliga svenska och utländska lagar. Bolaget tillämpar även Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”).

Koden anger en norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå än aktiebolagslagens och andra reglers minimikrav. Koden bygger på principen följ eller förklara. Det innebär att Bolaget inte vid varje tillfälle måste följa varje regel i Koden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att Bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning som valts istället samt anger skälen för detta.

Bolaget följer Kodens regler med undantag för valberedningens sammansättning. Avvikelsen gäller Kodens regler om styrelsens oberoende från bolagets ledning. Kaj Nygren samt Johan Persson är båda medlemmar i valberedning samt i bolagets ledning.

Skäl till avvikelse från koden

En stor del av aktierna ägs av bolagets grundare som även sitter i bolagets ledning och enligt bolagets kommunicerade policy så skall en valberedning som skall bestå av de fyra största ägarna. Två av de största aktieägarna, tillika grundare och del av företagsledning, ingår i valberedningen. Kaj Nygren utsågs att reprentera ägandet för NMO invest samt Playful Days i valberedningen, Johan Persson representerar övriga grundare.