Logotype

Årsredovisning 2018/19

Styrelse

Styrelsen är det högsta beslutande organet efter bolagsstämman och det högsta verkställande organet. Styrelsens ansvar regleras på ett flertal nivåer. Styrelsens ansvar regleras huvudsakligen i aktiebolagslagen. Enligt aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska vidare fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation liksom se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och Bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Styrelsens arbete regleras därutöver av Bolagets bolagsordning, riktlinjer från bolagsstämman samt styrelsens arbetsordning som har antagits av styrelsen.

I styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa mål och strategier, se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet och se till att det finns en tillfredsställande kontroll av att Bolaget efterlever lagar och andra regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet. Styrelsen beslutar i frågor som rör Bolagets verksamhetsinriktning, strategi, affärsplan, resurser och kapitalstruktur, organisation, förvärv, större investeringar, avyttringar och hel- och delårsrapporter samt andra allmänna frågor av strategisk karaktär. Utöver detta behandlar och beslutar styrelsen i andra ärenden som bedöms falla utanför ramen för den verkställande direktörens befogenheter.

Styrelsen ska också se till att erforderliga riktlinjer för Bolagets uppträdande i samhället, i syfte att säkerställa Bolagets långsiktiga värdeskapande förmåga, fastställs samt säkerställa att Bolagets informationsgivning präglas av öppenhet och är korrekt, relevant och tillförlitlig. Därtill ingår i styrelsens uppgifter att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga den verkställande direktören.

Styrelseledamöter väljs årligen av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Enligt Bolagets bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fem och högst tio bolagsstämmovalda ledamöter, utan suppleanter. Per dagen för denna rapport består Bolagets styrelse av fem bolagsstämmovalda ledamöter. Styrelseledamöterna presenteras i närmare detalj i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer”. MAG Interactives styrelse följer en skriftlig arbetsordning, som har antagits av styrelsen och som omprövas årligen. Arbetsordningen reglerar, bland annat, styrelsens roll och ansvar, styrelsens arbetssätt samt arbetsfördelning inom styrelsen. Styrelsen antar även instruktioner för den verkställande direktören för Bolaget inklusive instruktion för finansiell rapportering.

styrelsemöten under året

Styrelsen höll sammanlagt tretton (13) möten under året varav ett (1) var per capsulam. Tio av årets mötes hade full närvaro av samtliga ledamöter, och vid tre möten var samtliga utom en ledamot närvarande.

ERSÄTTNING TILL STYRELSELEDAMÖTER

Arvoden och andra ersättningar till styrelseledamöterna, inklusive styrelseordföranden, beslutas av bolagsstämman. Årsstämman som hölls den 18 december 2018 beslutade att det totala arvodet till styrelseledamöterna, för tiden intill nästa årsstämma, ska uppgå till max 1 200 000 kronor. 400 000 kronor till styrelsens ordförande samt 200 000 kronor till styrelsens ledamöter. Bolagets VD lyfter inte ersättning från styrelsen.

utvärdering av styrelsen

Som en del av styrelsens årskalender utvärderas styrelens arbete. Resultatet är schemalagt att presenteras till det ordinarie mötet i augisti/september varje år. Utvärderingen leds av styrelsens ordförande och består av ett antal frågor som besvaras av samtliga styrelsens medlemmar. Undersökningen syftar till att kartlägga bland annat effektiviteten i styrelsens förberedelesarbete, kommunikation med den verkställande direktören samt med företagets ledning, effektiviteten i den finansiella rapporteringen.

utskott

ERSÄTTNINGSUTSKOTT

Styrelsen har inom sig etablerat ett ersättningsutskott. Ersättningsutskottet består av samtliga medlemmar ur styrelsen utom bolagets VD. Birgitta Stymne Göransson är ordförande i ersättningsutskottet. Samtliga är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör bland annat anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare. Dessutom ska ersättningsutskottet övervaka och utvärdera pågående och avslutade program för rörlig ersättning till ledande befattningshavare, och även följa och utvärdera tillämpningen av de nuvarande principerna för ersättning till MAG Interactives ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet ska också stödja och ge råd till styrelsen i frågor relaterade till utnämningen av verkställande direktör och andra ledande befattningshavare, och frågor relaterade till utvärdering av prestation och successionsplanering för ledande befattningshavare.

REVISIONSUTSKOTT

Bolagets styrelse har inrättat ett revisionsutskott innefattande styrelsens ordförande Birgitta Stymne Göransson samt Andras Vajlok. Revisionsutskottet och dess instruktion antogs av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet i december 2018.

Revisionsutskottets uppgift är att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella rapportering. Utskottet har även till uppgift att ge sin utvärdering av revisionsarbetet till valberedningen vid framtagandet av valberedningens förslag till årsstämman till val av revisorer. Sedan årsstämman 2018 har revisionsutskottet bestått av Birgitta Stymne Göransson och Andras Vajlok (ordförande) och under verksamhetsåret 2018/19, perioden september till augusti, har utskottet haft fyra (4) sammanträden. Samtliga medlemmar närvarade vid samtliga möten.