Logotype

Årsredovisning 2018/19

Koncernens balansräkning 

Belopp i tkr   
 Not2019-08-312018-08-31
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella tillgångar  
Goodwill1677 48277 415
Övriga immateriella tillgångar1663 82762 872
Summa immateriella tillgångar141 309140 287
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer155 5622 822
Summa materiella anläggningstillgångar5 5622 822
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga fordringar192 0854 300
Uppskjuten skattefordran206721 699
Summa finansiella anläggningstillgångar2 7575 999
Summa anläggningstillgångar149 629149 108
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar2119 51710 063
Aktuella skattefordringar11 3635 990
Övriga kortfristiga fordringar228 0014 009
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter233 76220 488
Summa kortfristiga fordringar42 64340 550
Kassa och bank24185 071228 083
Summa omsättningstillgångar227 714268 633
   
Summa tillgångar377 343417 741

Belopp i tkr 
 Not2019-08-312018-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare 
Aktiekapital25684684
Övrigt externt kapital281 219281 041
Reserver-1 583-1 883
Balanserad vinst inklusive årets resultat50 58864 338
Summa eget kapital330 908344 179
SKULDER 
Långfristiga skulder 
Uppskjutna skatteskulder2613 14817 925
Övriga långfristiga skulder17015 556
Summa långfristiga skulder13 14833 481
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder6 6115 047
Aktuell skatteskuld01040
Övriga kortfristiga skulder2718 66518 511
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter288 01115 483
Summa kortfristiga skulder33 28740 081
Summa skulder46 43573 562
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER377 343417 741