Logotype

Årsredovisning 2018/19

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i tkr Räkenskapsåret
 Not2018/20192017/2018
Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning5172 953216 870
Aktiverat arbete för egen räkning1623 66719 954
Övriga rörelseintäkter6, 132 0503 389
Summa intäkter198 670240 213
Rörelsens kostnader  
Försäljningskostnader7-90 527-134 134
Övriga externa kostnader9, 13-37 992-77 046
Personalkostnader8-65 203-69 377
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar15,16-24 346-26 539
Summa rörelsekostnader-218 068-307 096
Rörelseresultat-19 398-66 883
Finansiella intäkter10, 133 8473 239
Finansiella kostnader10, 13-1 666-1 587
Finansiella poster - netto2 1811 652
Resultat före skatt-17 216-65 231
Inkomstskatt113 4665 434
Årets resultat-13 750-59 797
Övrigt totalresultat2018/20192017/2018
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:  
Valutakursdifferenser3011 897
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt3011 897
Summa totalresultat för året-13 449-57 900

Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

2018/20192017/2018
Resultat per aktie, före och efter utspädning, räknat på resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare (uttrycks i kr per aktie)12-0.52-2.27