Logotype

Årsredovisning 2018/19

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tkr   
 Not2019-08-312018-08-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster-19 397-66 883
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet2924 60157 944
Erhållen ränta4783 239
Erlagd ränta-464-1 587
Betalda inkomstskatter-6 698-5 916
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet-1 480-13 203
Förändring kortfristiga rörelsefordringar3 4486 122
Förändring kortfristiga rörelseskulder-5 7874 547
Summa förändring av rörelsekapital-2 33910 669
Kassaflöde från den löpande verksamheten-3 819-2 534
Kassaflöde från investeringsverksamheten  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar15-4 373-1 005
Balanserade utvecklingskostnader-23 667-19 954
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel0-110 821
Förändring värdepappersinnehav019 018
Förändring långfristiga fodringar2 2160
Kassaflöde från investeringsverksamheten-25 824-112 762
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
Optionsprogram25-770
Emission0271 707
Kortfristiga lån015 556
Långfristiga lån-15 55615 556
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-15 633302 819
Minskning/ökning likvida medel  
Årets kassaflöde-45 276187 523
Kursdifferens i likvida medel2 2080
Likvida medel vid årets början228 08340 560
Likvida medel vid årets slut185 015228 083