Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 34 - Justerat EBITDA

 2019-08-312018-08-31
Summa rörelsens intäkter198 670240 213
Summa rörelsekostnader (exklusive avskrivningar och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar)-193 722-280 557
EBITDA4 948-40 343
Kostnader relaterade till förvärv av MAG Games Ltd031 405
Noteringskostnader07 239
Förvärvkostnader FEO Media AB0976
Omstruktureringskostnader FEO Media AB09 406
Justerat EBITDA4 9488 683
Resultat före skatt -17 216-65 231
Kostnad förvärv MAG Games Ltd 031 405
Noteringskostnader07 239
Förvärvskostnader FEO Media AB0976
Omstruktureringskostnader FEO Media AB09 406
Justerat resultat före skatt-17 216-16 205