Logotype

Årsredovisning 2018/19

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 13 december 2019

Birgitta Stymne Göransson
Styrelseordförande

Taina Malén
Styrelseledamot

Andras Vajlok
Styrelseledamot

Teemu Huuhtanen
Styrelseledamot

Daniel Hasselberg
VD och Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 18 december 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Niklas Renström
Auktoriserad revisor