Logotype

Årsredovisning 2018/19

Moderföretagets balansräkning

Belopp i tkr   
 Not2019-08-312018-08-31
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer121 9212 358
Summa materiella anläggningstillgångar1 9212 358
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i koncernföretag13181 983181 933
Uppskjuten skattefordran146721 699
Långfristiga fordringar koncernföretag15610
Andra långfristiga fordringar161 7821 782
Summa finansiella anläggningstillgångar184 498185 415
Summa anläggningstillgångar186 419187 773
Omsättningstillgångar  
Kortfristiga fordringar  
Kundfordringar12 89611 995
Fordringar koncernföretag1759 1906 337
Övriga fordringar181 8701 224
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter193 50615 343
Summa kortfristiga fordringar77 46234 899
Kassa och bank20179 465181 305
Summa tillgångar443 346403 977
Belopp i tkr  
 Not2019-08-312018-08-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Bundet eget kapital
Aktiekapital (26 321 393 aktier 2019-08-31) (26 321 393 aktier 2018-08-31) 684 684
Fritt eget kapital
Övrigt kapitaltilskott312 608312 430
Balanserat resultat36 71239 898
Årets resultat 633-3 186
Summa eget kapital21 350 637 349 826
SKULDER  
Långfristiga skulder 
Övriga långfristiga skulder22015 556
Summa långfristiga skulder 0 15 556
Kortfristiga skulder  
Leverantörsskulder6 3748 309
Skulder till koncernföretag1761 8032 589
Övriga skulder2318 28617 866
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter246 2469 831
Summa kortfristiga skulder92 70938 595
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 443 346403 977