Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 31 - Operationell leasing

Åtaganden avseende operationell leasing

Koncernen hyr kontorslokaler enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 3 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

Leasingkostnaderna avseende operationella leasingavtal uppgående till 6 235 tkr (2018-08-31: 12 210 tkr) ingår i resultaträkningen.

Framtida sammanlagda minimileasavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:

2019-08-312018-08-31
Inom 1 år6 1155 424
Mellan 1 och 5 år11 65016 824
Mer än 5 år5 1120
Summa22 87722 248