Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 27 - Finansiella skulder

Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder som utgör finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena. 

 Mindre än 3 månaderMellan 3 månader och ett årMellan 1 och 2 årMellan 2 och 5 årMer än 5 år
Per 31 augusti 2019     
Leverantörsskulder6 35617000
Övriga kortfristiga skulder5 73412 551000
Skulder till koncernföretag61 8030000
Totalt73 89312 568000
Per 31 augusti 2018     
Övriga långfristiga skulder0015 55600
Leverantörsskulder8 3090000
Övriga kortfristiga skulder23115 556000
Skulder till koncernföretag2 5880000
Totalt11 12815 55615 55600