Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 20 - Uppskjuten skattefordran

Koncernen har redovisade uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag i MAG Interactive AB. Underskotten har aktiverats eftersom koncernen gör bedömningen att det är sannolikt att kvarvarande underskott kommer kunna avräknas mot framtida beskattningsbara vinster. Det finns inga ej aktiverade underskott i koncernen.

2019-08-312018-08-31
Ingående värde1 6991 263
Valutadifferens0132
Skatteeffekt, nyttjat underskottsavdrag-1 027304
Utgående värde6721 699