Logotype

Årsredovisning 2018/19

Moderföretagets förändring i eget kapital

Belopp i tkr    
 AktiekapitalÖvrigt externt kapitalBalaserad vinst och årets resultatSumma eget kapital
Ingående balans per 2017-09-0150 49 84949 899
Emission634309 573 310 207
Kostnader notering  -8 284-8 284
Årets resultat  -3 186-3 186
Utdelning   0
Optionsprogram 1 190 1 190
Utgående balans 2018-08-31684310 76338 379349 826
Ingående balans 2018-09-01684310 76338 379349 826
Årets resultat  633633
Optionsprogram 178 178
Utgående balans 2019-08-31684310 94139 012350 637