Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 21 - Kundfordringar

 2019-08-312018-08-31
Kundfordringar19 51710 063
Summa19 51710 063

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar och andra fordringar är följande:

 2019-08-312018-08-31
SEK6 044-2 288
EUR1110
GBP2 0342 578
USD11 3289 773
Summa19 51710 063

Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen är det redovisade värdet för kundfordringar enligt ovan.

Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringsräntan inte är väsentlig.

Inga kundfordringar har ställts som säkerhet för någon skuld.

Den reviderade versionen av IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar har tillämpats för innevarande år medan den tidigare versionen av IFRS 7 har tillämpats för jämförelseperioden. Nedan upplysningar avser enbart jämförelseperioden. 

Per den 31 augusti 2018 uppgick fullgoda kundfordringar till 10 063 tkr för koncernen. 

Per den 31 augusti 2018 var kundfordringar uppgående till 579 tkr förfallna men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga för koncernen. De förfallna fordringarna avser ett antal kunder vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter.

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:

 2019-08-312018-08-31
1-30 dagar554467
31 - 60 dagar13795
> 61 dagar28217
Summa förfallna kundfordringar973579


Koncernen har ingen pant som säkerhet.