Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 17 - Finansiella instrument per kategori

Klassificering enligt IFRS 9 har tillämpats från och med den 1 september 2018 medan klassificering enligt IAS 39 har tillämpats för jämförelseperioden.

Låne- och kundfordringarSumma
Tillgångar i balansräkningen  
Andra långfristiga fordringar4 3004 300
Kundfordringar10 06310 063
Övriga kortfristiga fordringar4 0094 009
Likvida medel228 083228 083
Summa 2018-08-31246 455246 455
Tillgångar i balansräkningenFinansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärdeSumma
Andra långfristiga fordringar2 0852 085
Kundfordringar19 51719 517
Övriga kortfristiga fordringar8 0018 001
Likvida medel185 071185 071
Summa 2019-08-31214 674214 674
Övriga finansiella skulderSumma
Skulder i balansräkningen  
��vriga långfristiga skulder (lån Danske Bank)15 55615 556
Leverantörsskulder5 0475 047
Övriga kortfristiga skulder (lån Danske Bank)15 55615 556
Summa 2018-08-3136 15936 159
Skulder i balansräkningen 
Leverantörsskulder6 6116 611
Övriga kortfristiga skulder (lån Danske Bank)15 55615 556
Summa 2019-08-3122 16722 167