Logotype

Årsredovisning 2018/19

Moderföretagets rapport över kassaflöden

Belopp i tkr   
 Not2019-08-312018-08-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten  
Resultat före finansiella poster-54 028-45 038
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet2658 2575 157
Erhållen ränta28911
Erlagd ränta-704-554
Betalda inkomstskatter-4630
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet3 351-40 424
Förändring kortfristiga rörelsefordringar-42 091-4 416
Förändring kortfristiga rörelseskulder54 1141 424
Summa förändring av rörelsekapital12 023-2 992
Kassaflöde från den löpande verksamheten15 374-43 416
Kassaflöde från investeringsverksamheten  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar13-272-469
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel14-50-134 731
Förändring värdepappersinnehav19019 004
Förändring långfristiga fodringar00
Kassaflöde från investeringsverksamheten-322-116 196
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  
Utdelning00
Optionsprogram-770
Emission0271 707
Lån Danske Bank-15 55631 111
Kassaflöde från finansieringsverksamheten-15 633302 818
Minskning/ökning likvida medel  
Årets kassaflöde-581143 607
Kursdifferens i likvida medel-1 259175
Likvida medel vid årets början181 30537 523
Likvida medel vid årets slut179 465181 305