Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 11 - Redovisad skatt i resultaträkningen

2018/20192017/2018
Aktuell skatt:  

Aktuell skatt på årets resultat

-672-1 699
Uppskjuten skatt1 6990
Summa aktuell skatt1 027-1 699

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen enligt följande:

 2018/20192017/2018
Resultat före skatt1 660-4 885
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22%)365-1 075
Skatteeffekter av:  
Ej skattepliktiga intäkter-10
Ej avdragsgilla kostnader2211 198
Skatteeffekt av emissionskostnader0-1 822
Skatteeffekt p.g.a. ändrad skattesats200

Skatteeffekt tidigare ej nyttjat underskottsavdrag

-1 2770
Summa redovisad skatt-672-1 699