Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 10 - Finansiella intäkter och kostnader

2018/20192017/2018
Räntekostnader-654-568
Valutakursförlust-1 154-1 018
Finansiella kostnader-1 808-1 586
Ränteintäkter47911
Valutakursvinster på kortfristiga fordringar3 5102 820
Värdering till verkligt värde finansiella tillgångar00
Resultat vid försäljning av värdepappersinnehav0407
Finansiella intäkter3 9893 238
Finansiella poster - netto2 1811 652