Logotype

Årsredovisning 2018/19

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i tkr      
 NotAktiekapitalÖvrigt externt kapitalReserverBalanserad vinst och årets resultatSumma eget kapital
Ingående balans per 2017-09-01501 234-3 840101 46398 907
Årets resultat   -59 557-59 557
Valutakursdifferenser  1 957-2401 717
Förändringar AK450  -4500
Emissionskostnader   -8 284-8 284
Emission184279 807  279 991
Emission MAG Games Ltd   31 40531 405
Utgående balans 2018-08-31684281 041-1 88364 337344 179
Ingående balans per 2018-09-01684281 041-1 88364 337344 179
Årets resultat   -13 750-13 750
Valutakursdifferenser  301 301
Optionsprogram25 178  178
Utgående balans 2019-08-31684281 219-1 58250 587330 908