Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 18 - Effekter vid övergången till IFRS 16

Från och med 2019 träder IFRS 16 ”Leases” i kraft som kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare, vilket betyder att bolaget kommer att applicera standarden för räkenskapsåret 19/20. Standarden är antagen av EU. Standarden kommer främst att påverka redovisningen av koncernens operationella leasingavtal, vilket till största del avser kontorshyror. Åtaganden avseende leasing kommer att nuvärdesberäknas och rapporteras som en anläggningstillgång med motsvarande räntebärande skuld i balansräkningen. I resultaträkningen kommer leasingkostnader ersättas med avskrivningar och räntekostnader. Förändringen innebär att balansomslutning och rörelseresultat kommer att öka, vilket kommer att påverka olika nyckeltal samt koncernens rapport över kassaflöden.

Enligt IFRS 16 förväntas sig koncernen redovisa nyttjanderätter som uppgår till cirka 35,000 tkr per den 1 september 2019, leasingskulder på 34,000 tkr efter justeringar för förutbetalda leasingavgifter som redovisats per 31 augusti 2019. Koncernens initiala beräkningar indikerar att IFRS 16 kommer ge en minimal påverkan på rörelseresultatet och en minimal påverkan på vinst efter finansiella poster. Några ytterligare upplysningar kommer att tillkomma i årsredovisningen för 19/20.

Koncernen kommer att tillämpa standarden från tillämpningsdatum den 1 september 2019. Koncernen avser att tillämpa den förenklade övergångsmetoden och kommer inte att räkna om jämförelsetalen. Alla nyttjanderätter värderas till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerade för förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalet per den 31 augusti 2019. Korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den underliggande tillgången har ett mindre värde undantas. Vid övergången har följande praktiska lättnadsregler tillämpats: samma diskonteringsränta har används på leasingportföljer med liknande egenskaper och nyttjanderättsperioden har fastställts med hjälp av efterhandskunskap gällande exempelvis förlängningsoptioner och uppsägningsklausuler.

Justering 1 september 2019
Materiella anläggningstillgångar, nyttjanderätt35 000
Förutbetalda kostnader-1 000
Leasingskulder, räntebärande34 000