Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 13 - Valutakursdifferenser - netto

Valutakursddifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

2018/20192017/2018
Övriga rörelseintäkter1 9892 428
Övriga rörelsekostnader-1 650-2 411
Summa33917
Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar och skulder2 2151 809
Summa2 5541 826