Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 8 - Personalkostnader

2018/20192017/2018
Kostnader för ersättningar till anställda  
Löner och ersättningar32 43138 208
Sociala avgifter9 52011 205
Pensionskostnader2 6682 647
Personaloptioner1140
Summa44 73352 060
Ledande befattningshavare  
VD, Daniel Hasselberg  
Löner och ersättningar1 7141 427
Rörlig lön15060
Sociala avgifter538468
Pensionskostnader409338
Summa2 8112 293
Övriga ledande befattningshavare, 6 personer (4 personer)  
Löner och ersättningar10 1858 343
Rörlig lön850230
Sociala avgifter3 1032 665
Pensionskostnader1 0391 085
Personaloptioner1410
Summa15 31812 323
Summa löner och ersättningar62 86266 676
Övriga personalkostnader2 3412 701
Summa personalkostnader65 20369 377
Arvode till styrelseledamöter2018/20192017/2018
Styrelseordförande, Birgitta Stymne Göransson2670
Fd. Styrelseordförande, Walter Masalin00
Styrelseledamot, Taina Malén1330
Styrelsledamot, Andras Vajlok1330
Styrelseledamot, Teemu Huhtanen200200
Styrelseledamot, Mikael Hjort67200
Styrelseledamot, Daniel Hasselberg00
 Summa800400
Medelantal anställda  
 2018/20192017/2018
 Medelantal anställdaVarav mänMedelantal anställdaVarav män
Sverige54387047
Storbritannien18131915
Tyskland1111
Summa73529063
   

Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag) för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare
 2018/20192017/2018
 Antal på balansdagenVarav mänAntal på balansdagenVarav män
Styrelseledamöter5366
Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare7666
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.