Logotype

Årsredovisning 2018/19

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen och verkställande direktören för MAG Interactive AB (publ), 556804-3524, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2018/19 (som slutar 31 augusti 2019).

Verksamheten

MAG Interactive grundades 2010 och är en global mobilspelsutvecklare av sociala casualspel till smarta telefoner. Spelen i MAGs portfölj har totalt laddats ned över 250 miljoner gånger. Bland de mest mest kända spelen i MAGs breda katalog finns titlar som Ruzzle, Word Domination, WordBrain och QuizDuel. Företagets intäkter kommer i huvudsak från in-app-köp samt annonser. 

koncernen

MAG Interactive AB (publ)-koncernen består, i tillägg till moderbolaget, av FEO Media AB (Svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 556888-6211 och med säte i Stockholm), MAG Games Ltd (registrerat i UK och med säte i Brighton) och MAG United AB (Svenskregistrerat aktiebolag med organisationsnummer 559182-8230 och med säte i Stockholm). Koncernen har 77 anställda vid årets slut av vilka FEO Media har sju (7) och MAG Games Ltd har 15. Alla spel i portföljen utom QuizDuel publiceras av MAG Interactive AB. QuizDuel publiceras av FEO Media AB.

KOncernen 2018/19

Intäkter

Koncernens intäkter för räkenskapsåret var 198 670 TSEK (240 213 TSEK), en minskning med 17% jämfört med föregående år. Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 172 953 TSEK (216 870 TSEK), en minskning på 20%. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 23 667 TSEK (19 954 TSEK). Se nedan för ytterligare detaljer om aktiverade kostnader samt ned− och avskrivningar av desamma. Koncernens nettoomsättning var främst hänförlig till spelen QuizDuel, Word Domination, WordBrain, Ruzzle, Wordalot, WordBrain2 och PaintHit.

Rörelsens kostnader, EBITDA och rörelseresultat

Rörelsens kostnader uppgick totalt till 193 721 TSEK (280 556 TSEK). Av dessa var 41 854 TSEK (61 744 TSEK) försäljningsrelaterade kostnader, främst härrörande från avgifter till Apple App Store och Google Play samt serverkostnader. Därutöver var 48 673 TSEK (72 390  TSEK) kostnader för direkt marknadsföring, och 37 992 TSEK (77 046 TSEK) var övriga externa rörelsekostnader. Kostnader för direkt marknadsföring är markant lägre än föregående år främst grundat i lägre volymer för spelen Wordbrain och Wordbrain 2 samt för Wordalot. Under året så är kostnader för marknadsföring främst hänförliga till spelet Word Domination.
I övriga externa rörelsekostnader inräknades året 2017/2018 extraordinära kostnader om 49,026 TSEK avseende förvärv och notering. Specifikt 31,405 TSEK rör emission av aktier i samband med slutreglering av förvärv av MAG Games Ltd och har inte någon inverkan på kassaflödet, se koncernens not 32.

Personalkostnader uppgick till 65 203 TSEK (69 377 TSEK) en minskning med 6%. Medelantalet anställda under perioden var 73 (84) en minskning med 13%. Personalkostnaderna i jämförelseperioden inkluderar en omstruktureringskostnad på 3,7 MSEK. EBITDA för perioden var 4 949 TSEK (-40 343 TSEK). Justerat EBITDA för perioden var 4 949 TSEK (8 683 TSEK), se koncernens not 34. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 24 345 TSEK (26 539 TSEK), varav 18 950 TSEK (18 342 TSEK) var avskrivningar av aktiverade utvecklingsutgifter och 0 TSEK (4 496 TSEK) avskrivning av immateriella tillgångar.

Koncernens rörelseresultat för perioden var -19 398 TSEK (-66 883 TSEK) och resultat före skatt uppgick till -17 216 TSEK (-65 231 TSEK). Justerat resultat före skatt för perioden var -17 216 TSEK (-16 205 TSEK), se koncernens not 34. Resultat efter skatt uppgick till -13 750 TSEK (-59 797 TSEK). Resultat per aktie var -0,52 SEK/aktie (-2,43 SEK/aktie) och resultatet per aktie fullt utspätt uppgick till -0,51 SEK/aktie (-2,39 SEK/aktie). Snitt antal aktier under perioden var 26 321 393 (24 598 653) och snitt antal aktier fullt utspätt var 27 094 958 (25 038 233). 

Koncernens finansiella ställning vid årets slut

Totalt immateriella anläggningstillgångar uppgick vid periodens slut till 141 309 TSEK (140 287 TSEK), varav 77 482 TSEK (77 415 TSEK) avser goodwill och 63 827 TSEK (62 872 TSEK) avser övriga immateriella tillgångar. Den senare består i huvudsak av aktiverade utvecklingsutgifter för egen räkning samt förvärvade intellektuella rättigheter. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 185 071 TSEK (228 083 TSEK). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 330 908 TSEK (344 179 TSEK), motsvarande 12.6 SEK/aktie (13.1 SEK/aktie). Soliditeten vid samma tidpunkt var 90,4% (82,4%). Koncernen har räntebärande skulder på 15 556 TSEK (31 112 TSEK).

Moderbolaget 2018/19

Intäkter

Moderbolagets nettoomsättning för perioden var 116 547 TSEK (166 666 TSEK), en minskning med 30% jämfört med samma period föregående år.

Rörelsens kostnader samt rörelseresultat

Rörelsens kostnader uppgick totalt till 184 850 TSEK (213 181 TSEK). Av dessa var 38 682 TSEK (51 863 TSEK) försäljningskostnader främst härrörande från avgifter till Apple App Store och Google Play, kostnader för avkastningsdriven marknadsföring uppgick till 48 393 TSEK (71 617 TSEK) och 36 848 TSEK (35 832 TSEK) var övriga externa rörelsekostnader. Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar uppgick till 709 TSEK (5 309 TSEK), varav 0 TSEK (4 496 TSEK) var avskrivning av immateriella tillgångar.
Moderbolagets rörelseresultat för perioden var -54 028 TSEK (-45 038 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -633 TSEK (-3 186 TSEK).

Moderbolagets finansiella ställning vid årets slut

Moderbolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick vid periodens slut till 0 TSEK (0 TSEK). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 179 465 TSEK (181 305 TSEK). Eget kapital uppgick vid periodens slut till 350 637 TSEK (349 826 TSEK).

Nyckeltal

Fördelning av intäkter efter affärsmodell

Koncernens nettoomsättning fördelar sig i huvudsak mellan försäljning i spel (så kallade in app purchases, dvs köp gjorda inuti spel via Apple App Store eller Google Play) och annonser i spel. Koncernens nettoomsättning från försäljning i spel för perioden var 63 432 TSEK (129 434 TSEK), en minskning med 51% jämfört med föregående år. Koncernens nettoomsättning från annonser i spel för perioden var 108 659 TSEK (86 824 TSEK), en ökning med 25% jämfört med föregående år. Intäkter från försäljning i spel sjunker som följd av att de spel med större andel av detta intäktsslag minskat sin del av portföljen jämfört med jämförelseperioden.

Spelbidrag

Spelen som marknadsförs av MAG Interactive kostar olika mycket i distributionskostnad (Försäljningskostnader) samt marknadsföringskostnad (Avkastningsdriven marknadsföring), inte minst kopplat till viken fas spelen är i. Därför redovisar koncernen det totala bidraget från spelen enligt följande modell: nettointäkter minus kostnader för plattformsavgifter (hänförliga främst till avgifter till Apples App Store och Google Play) minus kostnader för avkastningsdriven marknadsföring. Som avkastningsdriven marknadsföring räknas digital annonsering, TV-annonsering och övrig annonsering direkt kopplad till bolagets produkter samt tjänster och avgifter direkt hänförliga till den avkastningsdrivna marknadsföringen. Generell marknadsföring av bolaget och varumärke räknas ej in i den direkta marknadsföringskostnaden.

Koncernens spelbirag för perioden var 105 260 MSEK (105 648 MSEK), en minskning med 0,4% jämfört med föregående år. Nettoomsättningen är lägre jämfört med föregående år, samtidigt som även marknadsföringskostnaderna är lägre. Tillsammans skapar det ett oförändrat spelbidrag.

Övriga nyckeltal

Bolaget driver verksamheten utefter ett antal nyckeltal som följer hur spelbranschen i stort mäter sina verksamheter. Dessa mätetal definieras enligt:
DAU och MAU definieras som antalet unika dagliga respektive månatliga användare som använder sig av någon av bolagets produkter, presenterade som ett medelvärde över perioden, justerat för antalet dagar i periodens månader. Varje enskilt spels unika användare summeras för att presentera bolagets totala antal unika användare. 
MUP är antalet unika användare som gjort ett köp i någon av bolagets produkter. Som köp räknas ett köp enligt definitionen för försäljning i spel ovan, och till ett värde större än noll. Värdet redovisas som ett medelvärde över periodens tre månader. ARPDAU räknas som bolagets dagliga medelvärde av nettoomsättningen under perioden delat med DAU. Riksbankens snittkurs per månad används för omräkning till USD.

DAU för helåret var 2,1 miljoner (2,7 miljoner), en minskning med 20% jämfört med föregående år. MAU för perioden var 7,8 miljoner (10,9 miljoner), en minskning med 29% jämfört med föregående år. MUP för perioden var 52 tusen (130 tusen), en minskning med 60% jämfört med föregående år. ARPDAU för perioden var 2,42 cent (2,7 cent), en minskning med 10% jämfört med samma period föregående år. Samtliga äldre spel kan förväntas minska sin spelarbas i de fall de inte stöds av marknadsföring, det är främst Word Domination som växt sin bas under året. I jämförelseåret så räknas också PaintHit in vilket påverkar DAU och framförallt MAU uppåt, samt ARPDAU nedåt.

Bolagsstyrning

För detaljer runt bolagsstyrning i MAG Interactive AB (publ) se avsnittet Bolagsstyrning i denna årsredovisning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

  • Den 18 december 2018 beslutade årsstämman, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram i form av personaloptionsprogram, emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner till MAG United AB.

Väsentliga händelser efter årets utgång

  • Den 30 oktober 2019 mjuklanserades ordspelet Wordzee i Sverige.
  • Den 22 november 2019 mjuklanserades Nya Quizkampen i Sverige.
  • Den 28 november 2019 lanserades Wordzee globalt.

Förslag till vinstdisposition

(SEK)

Balanserad vinst

50 482 842

Årets vinst

632 856

 

51 115 698

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

51 115 698

Utdelning

Styrelsen föreslår till årsstämman den 14 januari 2020 att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/19.

Flerårsöversikt över koncernen

(TSEK)

 2019-08-312018-08-312017-08-31 2016-08-31
Nettoomsättning 172 953216 870260 405263 963
Resultat efter finansiella poster-17 216 -65 2313 55237 635 
Balansomslutning 377 343417 741140 111146 709
Soliditet %90,40%82,39%70,59%77,31%

årsstämma

Ordinarie årsstämma i MAG Interactive AB (publ) hålls på 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, kl. 10:00 den 14 januari 2020. Mer information finns i avsnittet Bolagsstämman under Bolagsstyrning.