Logotype

Årsredovisning 2018/19

REVISION

Bolagets lagstadgade revisor utses av årsstämman. Revisorn ska granska Bolagets årsredovisning och bokföring, koncernredovisningen och väsentliga dotterbolag samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Revisorn ska efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse till årsstämman.

Enligt Bolagets bolagsordning ska Bolaget ha en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag. MAG Interactives revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Niklas Renström som huvudansvarig revisor. Bolagets revisor presenteras närmare i avsnittet ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer – Revisorer”.

Den totala ersättningen för Bolagets revisor under räkenskapsåret 2018/2019 uppgick till 420 000 kronor. Utöver det betalade Bolaget 270 000 kronor till Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tjänster utförda under räkenskapsåret 2018/2019.

MAG Interactive
Drottninggatan 95A
113 60 Stockholm
Sweden
SE556804352401

MAG GAMES LTD
BOSTEL HOUSE
37 WEST STREET
BRIGHTON BN1 2RE
UNITED KINGDOM