Logotype

Årsredovisning 2018/19

Moderföretagets resultaträkning

Belopp i tkr Räkenskapsåret
 Not2018/20192017/2018
Rörelsens intäkter  
Nettoomsättning3116 547166 666
Övriga rörelseintäkter4, 915 7246 786
Summa132 271173 452
Rörelsens kostnader  
Försäljningskostnader5

-87 075

-123 480

Övriga externa kostnader6, 9-49 136-35 832
Personalkostnader7-49 379-53 869
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar12-709-5 309
Summa rörelsens kostnader-186 299-218 490
Rörelseresultat-54 028-45 038
Finansiella poster  
Finansiella intäkter352646
Finansiella kostnader-2 019-613
Finansiella poster - netto8, 9-1 66733
Resultat efter finansiella poster-55 695-45 005
Bokslutsdispositioner  
Förändring av periodiseringsfonder040 120
Mottagna koncernbidrag57 3550

Summa bokslutsdispositioner

1057 33540 120
Resultat före skatt1 660-4 885
Skatter  
Skatt på årets resultat11-1 0271 699
Årets resultat633-3 186


I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.