Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 29 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2019-08-312018-08-31
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar1 496881
Utrangering av materiella anläggningstillgångar1390
Avskrivningar på immateriella tillgångar22 71125 658
Emission av aktier031 405
Personaloptioner LTIP 20182550
Summa24 60157 944