Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 32 - Rörelseförvärv

MAG Games Ltd

Som slutbetalning för köpet av MAG Games Ltd (f.d. Delinquent Interactive Ltd) i juni 2015 så utgavs 714 175 aktier under november 2017. Emissionen gjordes till kvotvärde och resultateffekten av detta redovisades i resultaträkning. En av de forna ägarna av MAG Games Ltd, David Amor, är nu medlem i ledningsgruppen i MAG Interactive. 

 Emission SEK
Emmiterade aktier714 175 
Kvotvärde0,02597418 550 
Marknadsvärde4431 423 700
Överkursfond18,55 
Ej registerat aktiekapital18 550 
Resultateffekt31 405 131,45SEK

FEO Media AB

Den 7 november 2017 förvärvades 100% av aktierna i FEO Media AB och bolaget sedan kvartalet ett helägt dotterbolag i koncernen. FEO Media AB står bakom det i triviakategorin mycket framgångsrika spelet Quizkampen. Quizkampen publiceras på Google Play och Apple App Store och har sin största publik i Tyskland, där spelet går under namnet Quizduell. 

Förvärvet gjordes kontant med betalning om 85 MSEK den 7 november 2017 och en tilläggsköpeskilling som värderas till 33 755 TSEK har betalats i februari 2018. Tilläggsköpeskillingen fastställdes med en sk closing balance sheet. En sista betalning om 15 000 TSEK har skett i juni 2018 från escrow.

En förvärvsanalys presenteras nedan. 

Köpeskilling per 31 augusti 2018 
Likvida medel133 755
Summa köpeskilling133 755
Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
Aktiekapital50
Resultat hänförligt upp till förvärv23 460
Förvärvat eget kapital12 154
Immateriella tillgångar37 600
Uppskjuten skatteskuld-7 746
Summa65 518
Goodwill68 237

FEO Medias bidrag till koncernens nettoomsättning var 51 298 TSEK och bidraget till EBITDA var 10 267 TSEK för perioden från förvärvsdatum fram till det finansiella årets slut. Om FEO Media skulle ha varit konsoliderat från 1a september 2017 så skulle bidraget till nettoomsättningen ha uppgått till 60 643 TSEK och bidraget till EBITDA ha uppgått till 12 628 TSEK. Transaktionskostnader om 976 TSEK belastar i tillägg koncernens resultat under perioden. Goodwill motsvarande 68 237 TSEK som uppkom i samband med affären underbyggs av faktorer som är hänförliga de synergier som väntas uppkomma.