Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 8 - Ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader och liknande poster

2018/20192017/2018
Resultat vid försäljning av värdepapper0421
Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar och skulder63214
Övriga finansiella intäkter28911
Total ränteintäkter och liknande resultatposter352646
Valutakursdifferens på kortfristiga fordringar och skulder-459-38
Ränta banklån Danske Bank-435-554
Övriga finansiella skulder-1 125-21
Total räntekostnader och liknande resultatposter-2 019-613
Summa finansiella poster - netto-1 66733