Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 28 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-08-312018-08-31
Upplupna löner, sociala avgifter samt semesterlöner och bonus4 2553 200
Upplupna marknadsföringskostnader1 6497 218
Upplupna intäkter7681 181
Övriga upplupna kostnader1 3393 884
Summa8 01115 483