Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 23 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-08-312018-08-31
Upplupna intäkter-115 808
Förutbetalda kostnader3 7634 680
Summa3 76220 488