Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 25 - Eget kapital

 Antal aktierAktiekapital
Stamaktier26 321 393683 673
Per 31 augusti 201826 321 393683 673
Stamaktier26 321 393683 673
Per 31 augusti 201926 321 393683 673

Aktiekapitalet består per den 31 augusti 2019 av 26 321 393 aktier, samtliga stamaktier, med kvotvärdet 0,025974 kr vardera. Aktierna har ett röstvärde på 1 röster/aktie. Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.

Bolaget har per bokslutsdagen den 31 augusti 2019 tre utestående optionsprogram. 
Inga optioner har förekommit i tidigare program och inga optioner har inlösts från något program.

Om programmen 2017/2020:1 och 2017/2020:2

Samtliga teckningsoptioner i programmen har givits ut mot marknadsm��ssig premie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner, vilka uppgår till 469 246 st, kommer bolagets aktiekapital att öka med total högst 12 194 kr fördelat på 469 246 aktier. Per bokslutsdagen var 469 246 optioner outnyttjade.

MAG Interactives optionsprogram riktat till personalen godkändes av aktieägarna på den extra stämma som hölls 28 februari 2017. Personaloptionsprogrammet är uppbyggt för att ge långsiktiga incitament för samtliga anställda att leverera långsiktigt aktieägarvärde. Genom planen tilldelas deltagarna optioner som endast blir intjänade om vissa prestationskrav är uppfyllda. Deltagande i planen beslutas av styrelsen och ingen individ har kontraktsenlig rätt att delta i planen eller få några garanterade förmåner.

Antalet optioner som kommer intjänas beror på anställningstiden för respektive anställd, sk vesting. När optionerna är intjänade kan de lösas in under en tremånadersperiod april-juni 2020.

Marknadsvärdet för optionerna erlades vid tilldelning och marknadsvärdet har fastställts av oberoende extern rådgivare. Teckningsoptionerna berättigar till en stamaktie.

Optionernas lösenpris är 15 kr.

 ProgramAntal utställda teckningsoptioner  Lösenpris  Inlösen  Pris

2017/2020:1

324 871

15

April-juni 2020

3,75 kr

2017/2020:2144 375 15April-juni 20203,75 kr
Totalt/snitt469 24615April-juni 20203,75 kr

Totalt har under året 2018/19 optioner till ett värde av 77 tkr (28 tkr) återköpts.

Verkligt värde på tilldelade optioner

För samtliga utestående teckningsoptioner har marknadsvärde erlagts av respektive anställd. Marknadsvärdet har beräknats utifrån gängse värderingsmodeller och beräkningen har utförts av en extern oberoende rådgivare. Sedan tidpunkten för notering så har bolagets aktie noterats och samtliga preferensaktier har stämplats om till stamaktier. Värdet på optionerna var vid tilldelningsdatumet 2kr.

Om programmet 2019/2022 Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2018)

LTIP 2018 består av maximalt 526 428 personaloptioner, vilka ska berättiga till teckning av ett motsvarande antal aktier. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en (1) ny aktie mot ett kontant vederlag till ett lösenpris om 30 kronor. Till det långsiktiga incitamentsprogrammet tillkommer emission av teckningsoptioner och överlåtelse av aktier och/eller teckningsoptioner. 

Per bokslutsdagen var 490 000 optioner outnyttjade.

De tilldelade personaloptionerna kommer att intjänas under en treårsperiod enligt följande: 

a)  1/3 av personaloptionerna intjänas den 1 mars 2020; 
b)  1/3 av personaloptionerna intjänas den 1 mars 2021; och 
c)  1/3 av personaloptionerna intjänas den 1 mars 2022. 

Personaloptionerna ska tilldelas vederlagsfritt. Innehavarna kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från och med 2 mars 2022 till och med 2 april 2022. 

MAG Interactives optionsprogram riktat till personalen godkändes av aktieägarna på årsstämma som hölls 18 december 2018. Motiven till incitamentsprogrammet är att det ska bidra till möjligheterna att behålla och attrahera kvalificerad personal samt att öka motivationen för ledande befattningshavare och andra anställda genom att bli involverade och arbeta för en positiv värdeökning av aktierna under perioden som omfattas av LTIP 2018. 

För att möjliggöra leverans av aktier under LTIP 2018 har en emission av 526 428 teckningsoptioner, vederlagsfritt, gjorts till MAG United AB. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i MAG Interactive AB (publ) under perioden från registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket och till och med 15 maj 2022, till en teckningskurs om 30 kronor. Om teckningsoptionerna utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med 13 673 kronor. Teckning av teckningsoptioner ska ske senast 15 mars 2019. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningsperioden. Överteckning får inte ske. 

MAG United AB har givits tillstånd att överlåta aktier till deltagarna i LTIP 2018 i samband med utnyttjande av personaloptionerna i enlighet med ett antal villkor.

ProgramAntal utställda teckningsoptionerLösenprisInlösenPris

LTIP 2018

490 000302 mars 2022-2 april 20220 kr
Totalt/snitt490 000302 mars 2022-2 april 20220 kr


Verkligt värde på tilldelade optioner

Personaloptionerna har inte ett marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Optionernas värde vid tilldelningsdatumet var 0kr.

Kostnader för aktierelaterade ersättningar 

Den totala kringkostnaden för framtagande och utförande av LTIP 2018 var ca 200 tkr.

Ledningens kortsiktiga incitamentsprogram (STI) 

Under året 2018/19 har bolaget inte något kortsiktigt incitamentsprogram specifikt för ledningen. Och specifikt inte något program baserat på aktier.