Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 28 - Operationell leasing

Åtaganden avseende operationell leasing

Moderföretaget hyr kontorslokaler enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar mellan 3 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med en marknadsmässig avgift.

Framtida sammanlagda minimileasavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:

 2019-08-312018-08-31
Inom 1 år4 9034 704
Mellan 1 och 5 år6 53815 444
Mer än 5 år00
Summa11 44120 148