Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 3 - Finansiell riskhantering

3.1 Finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk), kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat. Koncernen använder sig inte derivatinstrument för att ekonomiskt säkra riskexponering.

Riskhanteringen sköts av Koncernfinans enligt policies som fastställts av styrelsen. Styrelsen upprättar skriftliga policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk, användning av derivatinstrument och finansiella instrument som inte är derivat samt placering av överlikviditet.

(a) Marknadsrisk

Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende US-dollar (USD). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamheter.

Valutarisker uppstår även när framtida affärstransaktioner uttrycks i en valuta som inte är enhetens funktionella valuta. Koncernens inköp sker till största delen i USD, därefter i storleksordning SEK, EUR och GBP. För att hantera valutarisken med utflöde i USD har koncernen bankkonton i USD men också SEK, EUR och GBP konton. Koncernens intäkter består till största del av USD och SEK, en liten del av intäkterna mottas i EUR. Ersättning till anställda betalas i SEK i de svenska bolagen och i GBP i dotterbolaget i Storbritannien.

Koncernen har ett innehav i en utlandsverksamhet i Storbritannien vilkas nettotillgångar exponeras för valutarisker.

Koncernen säkrar inga valutor i dagsläget.

(b) Kreditrisk

Kreditrisk hanteras på koncernnivå. Kreditrisk uppstår genom likvida medel och tillgodohavanden hos banker samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fodringar.

Endast banker och finansinstitut som av oberoende värderare fått lägst kreditrating ”A” accepteras. Koncernens kunder utgörs främst av privatpersoner där försäljningen främst sker genom betalning med vanligt förekommande kreditkort för att minska kreditrisken. Det finns ingen hög koncentration av kreditrisker, vare sig genom exponering mot enskilda kunder, särskilda branscher och/ eller regioner.

Koncernens kundfordringar och skuldinstrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde är inom tillämpningsområdet för modellen för förväntade kreditförluster: Koncernen tillämpar den förenklade metoden för beräkning av förväntade kreditförluster. Metoden innebär att förväntade förluster under fordrans hela löptid används som utgångspunkt. De förväntade kreditförlusterna baseras på kundernas betalningshistorik tillsammans med förlusthistorik för samma period. Vidare justeras dessa sedan för att ta hänsyn till nuvarande och framåtblickande information om makroekonomiska faktorer som kan påverka kundernas möjlighet att betala fordran. Koncernen har historiskt haft låga kundförluster och bedömer att detta även speglar hur det kommer att se ut framåt då koncernens kunder är väl etablerade företag med hög kreditrating.

Likvida medel är även inom tillämpningsområdet för nedskrivningar enligt IFRS 9, den nedskrivning som skulle komma ifråga har dock bedömts vara immateriell.

(c) Likviditetsrisk och ränterisk

Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag och aggregeras av Koncernfinans. Koncernfinans följer noga rullande prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande verksamheten.

Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.

Per 31 augusti 2019Mindre än 3 månaderMellan 3 månader och ett årMellan 1 och 2 årMellan 2 och 5 årMer än 5 årSumma

Leverantörsskulder

6 61100006 611
Övriga kortfristiga skulder015 55600015 556

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8 01100008 011
Per 31 augusti 2018Mindre än 3 månaderMellan 3 månader och ett årMellan 1 och 2 årMellan 2 och 5 årMer än 5 årSumma

Övriga långfristiga skulder

0015 5560015 556
Leverantörsskulder5 04700005 047
Övriga kortfristiga skulder1 04115 55600016 597
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter15 483000015 483


Koncernens räntebärande skulder uppgår till totalt 15 556 tkr och amorteras kvartalsvis fram till juni 2020. Då räntan på skulden är rörlig bär koncernen en begränsad risk i räntekostnader under kommande två år.

3.2 Hantering av kapital

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulder.

3.3 Beräkning av verkligt värde

Verkligt värde på Koncernens långfristiga respektive kortfristiga upplåning bedöms i allt väsentligt motsvara det redovisade värdet, då lånen löper med rörlig marknadsmässig ränta för långfristig upplåning, samt diskonteringseffekten är oväsentlig för kortfristig upplåning.