Logotype

Årsredovisning 2018/19

Not 11 - Inkomstskatt

2018/20192017/2018
Aktuell skatt på årets resultat2842 742
Uppskjuten skatt-3 750-8 205
Övrig skatt028
Skatt på årets resultat-3 466-5 435
Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av den svenska skattesatsen för de konsoliderade företagen enligt följande:
2018/20192017/2018
Resultat före skatt-17 216-65 231
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (22%)-3 787-14 351
Skatteeffekter av:  
Ej skattepliktiga intäkter-10
Tillägsköpeskilling MAG Games Ltd06 909
Ej avdragsgilla kostnader2441 208
Övrigt123800
Skatteeffekt pga. ändrad skattesats4440
Skatteeffekt av schablonränta på periodiseringsfond160
Förändring uppskjuten skatt -5040
Skattekostnad-3 466-5 434